HU­SKE­LI­STE

til dig, der vil væ­re biki­nik­lar:

BT - - TEMA -

Giv den gas – men maks. i 21 da­ge. Stop mens le­gen er god, ik­ke først, når vil­jestyr­ken hæn­ger i la­ser og krop­pen er brændt ud.

Gen­tag højst ku­ren fi­re gan­ge om året. Over­dre­ven fo­kus på mad og træ­ning, samt til­si­de­sæt­tel­se af den nor­ma­le hver­dag er hårdt. Pres­ser man ci­tro­nen for læn­ge, bræn­der krop­pen og vil­jestyr­ken ud – og så er det enormt svært at hol­de fast i re­sul­ta­ter­ne.

Hold en træ­nings­fri uge ef­ter de 21 da­ge. Husk at det er, når krop­pen re­sti­tu­e­rer, at stør­ste­delen af di­ne resultater ma­ni­feste­rer sig.

Drop fo­kus på fedt­for­bræn­ding re­sten af året. Fo­kusér der­i­mod på at bli­ve stær­ke­re og op­byg­ge mus­k­ler.

Husk:

Når du træ­ner me­re, skal du og­så spi­se me­re. Selv om du drøm­mer om at for­bræn­de fedt, skal du spi­se bå­de sti­vel­se og pro­te­in in­den for en ti­me ef­ter din træ­ning. Spi­ser du for lidt, ko­ster det dig en for­styr­ret ap­pe­ti­tre­gu­le­ring og på sigt en slø­vet for­bræn­ding.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.