MAN­GE VIL GER­NE HA­VE, JEG SKAL LA­VE ET CY­KEL­HOLD IGEN

Bjar­ne Ri­is er ik­ke selv af­vi­sen­de over for et co­me­ba­ck til cy­kel­spor­ten. Sker det, vil man­ge se po­si­tivt på hans til­ba­ge­ven­den, si­ger to dan­ske ryt­te­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - CO­ME­BA­CK KID Jep­pe Hel­kov j he@ spor t en. dk

Er Bjar­ne Ri­is en fær­dig mand i cy­kel­spor­ten? Det spørgs­mål er ble­vet stil­let man­ge gan­ge, si­den An­ti Do­ping Dan­mark ( ADD) tirs­dag off ent­lig­gjor­de do­pin­grap­por­ten, der kon­klu­de­re­de, at Bjar­ne Ri­is kend­te til – og li­ge­frem bad om – at ryt­ter­ne på Team CSC dope­de sig i be­gyn­del­sen af 00er­ne.

I går tal­te den tid­li­ge­re hol­de­jer for før­ste gang ud om rap­por­ten på TV2 Sport. Her af­vi­ste han kon­se­kvent at gå ind i en nær­me­re snak om rap­por­tens kon­kre­te ind­hold. Men di­rek­te ads­purgt om, hvor­vidt han kan gø­re co­me­ba­ck i cy­kel­spor­ten på et se­ne­re tids­punkt, var Bjar­ne Ri­is langt me­re åben.

» Jeg ved, der går en mas­se ryg­ter i bran­chen om, at jeg er på vej tilbage. Li­ge nu skal jeg sun­de mig. Jeg har nydt at væ­re far for mi­ne børn de se­ne­ste må­ne­der. Det har væ­ret rig­tig dej­ligt, og det har jeg haft brug for. Hvad frem­ti­den vi­ser, kan jeg ik­ke sva­re på li­ge nu. Jeg har in­gen kon­kre­te pla­ner. Jeg ved, at man­ge ger­ne vil ha­ve, jeg skal la­ve et cy­kel­hold igen. Men li­ge nu er jeg ik­ke dér. Om det kom­mer til at ske, må frem­ti­den vi­se, « sag­de Bjar­ne Ri­is til TV2 Sports Tho­mas Kri­sten­sen, der og­så bad Ri­is om at sæt­te ord på, hvor­vidt han vil­le væ­re i stand til at kom­me tilbage som en or­dent­lig le­der.

» Det er jeg ret over­be­vist om igen­nem mi­ne er­fa­rin­ger, og de vær­di­er jeg står for i dag. Så det er jeg ik­ke ban­ge for. Jeg ved godt, man­ge vil gri­ne af det og si­ge: » Vi tror ik­ke på Bjar­ne « . Det kan jeg og­så godt for­stå, for jeg ved, at min tro­vær­dig­hed ik­ke fyl­der ret me­get hos folk. Jeg hå­ber, det kan æn­dre sig på et tids­punkt, men jeg ved og­så, det ik­ke ta­ges for gi­vet. «

Ryt­te­re er po­si­ti­ve

Men én ting er, om Bjar­ne Ri­is selv øn­sker et co­me­ba­ck. No­get an­det er, hvor­dan ryt­ter­ne i fel­tet ser på, at en mand som Ri­is, der gen­ta­gen­de gan­ge har haft et om­dis­ku­te­ret for­hold til at si­ge sand­he­den om do­ping, igen får sin gang i de­res el­ske­de sport. Og kun­ne de selv fi nde på at kø­re på et hold, hvor her­nin­gen­se­ren var chef?

Den 35- åri­ge Team Cult- ryt­ter Martin Mor­ten­sen ser ik­ke en mu­lig Ri­is- til­ba­ge­ven­den som et pro­blem. Tvær­ti­mod.

» Jeg hå­ber, han kom­mer tilbage. Det vil væ­re synd, hvis ik­ke han gør co­me­ba­ck. Mit ind­tryk er, at han sta­dig er en stjerne i den dan­ske be­folk­ning. Jeg sy­nes ik­ke, han skal gra­ve sig ned un­der jor­den. Med sin per­fek­tio­ni­sti­ske til­gang til de tek­ni­ske aspek­ter af cy­kel­spor­ten sy­nes jeg sta­dig, han har me­get at by­de ind med. Så jeg sy­nes, han skal kom­me tilbage hur­tigst mu­ligt, « si­ger han og ud­dy­ber:

» Det er set man­ge gan­ge før i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport, at folk med en blak­ket for­tid ven­der tilbage. Se ba­re på Vi­nokou­rov hos Asta­na. Hvor­for skal Bjar­ne ik­ke få en chan­ce til? Al­le de har sa­ger lig­ger og­så man­ge år tilbage. Ti­den var en an­den den­gang. Hvis du spør­ger de fl este an­dre pro­fes­sio­nel­le cy­kel­hold fra den­gang, fo­re­gik det sand­syn­lig­vis på sam­me må­de. Det var ti­den. Nu er det en ny ge­ne­ra­tion. Det er på ti­de at se fremad, i ste­det for he­le ti­den at kon­cen­tre­re sig om, hvad der ske­te for 10 år si­den. «

Sam­me mel­ding kom­mer fra stor­ta­len­tet Mads Würtz Sch­midt, der i 2011 vandt VM i en­kelt­start for ju­ni­o­rer. Skul­le Bjar­ne Ri­is en dag hen­ven­de sig med et kon­trakt­til­bud, vil­le han se­ri­øst over­ve­je det.

» De se­ne­ste par år har Bjar­ne vir­ket re­el. Og jeg tror egent­lig, han går ind for en sport uden do­ping. Han har og­så en søn, der kø­rer på et ri­me­ligt højt ni­veau. Og jeg tror ik­ke, han øn­sker, at søn­nen skal dope sig. Jeg tror, Bjar­ne øn­sker det bed­ste for sporten. Så det kun­ne godt væ­re in­ter­es­sant en dag. Men han har no­get at be­vi­se først, « si­ger han og for­tæl­ler, at hans ind­tryk er, at de fl este an­dre ryt­te­re har sam­me hold­ning:

» Han skal kom­me ind og væ­re helt ær­lig og re­el og vi­se, at han går ind for en ren sport. Men gør han det, tror jeg ik­ke, han får pro­ble­mer med at fi nde ryt­te­re. «

Jeg ved godt, man­ge vil gri­ne af det og si­ge: » Vi tror ik­ke på Bjar­ne « . Det kan jeg og­så godt for­stå, for jeg ved, at min tro­vær­dig­hed ik­ke fyl­der ret me­get hos folk

Bjar­ne Ri­is

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.