DO­KU­MEN­TA­TION: RI­IS’ ÅB­NE BREV

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For­le­den af­slut­te­de An­ti Do­ping Dan­mark ar­bej­det med at un­der­sø­ge for­ti­den i dansk cy­kel­sport, da de off ent­lig­gjor­de de­res rap­port ’ Do­ping i dansk cy­kel­sport 1998- 2015.’ Som be­kendt var jeg en cen­tral del i rap­por­ten, og jeg blev i fl ere om­gan­ge in­ter­viewet af un­der­sø­gel­ses­grup­pen som en del af un­der­sø­gel­sen. Jeg vil ik­ke læg­ge skjul på, at det har væ­ret hårdt at se tilbage på åre­ne før og eft er årtu­sin­de­skift et. Dels for­di det utvivl­s­omt var en sort pe­ri­o­de i cy­kel­spor­tens hi­sto­rie, dels for­di jeg har et klart me­dansvar for, at det for­hol­der sig så­dan. Som ak­tiv dope­de jeg mig i en år­ræk­ke. Og An­ti Do­ping Dan­marks rap­port kon­klu­de­rer over­ord­net, at jeg som hol­de­jer ik­ke le­ve­de op til mit an­svar som øver­ste chef på et cy­kel­hold og ud­vi­ste grov for­søm­mel­se. Der er si­tu­a­tio­ner, som un­der­sø­gel­ses­grup­pen og jeg ser for­skel­ligt på. Der er på­stan­de og for­mod­nin­ger, jeg er ue­nig i, hvil­ket jeg og­så har un­der­stre­get i mi­ne ud­sagn. Men bund­linj­en er desvær­re, at kon­klu­sio­nen i un­der­sø­gel­sen er kor­rekt. Det er der in­gen tvivl om. Jeg har svigtet mit an­svar. Jeg var ik­ke ty de­lig nok, da jeg i de før­ste år trak græn­sen mel­lem rig­tigt og for­kert. Jeg har i den pe­ri­o­de og­så sagt ting, der kun­ne op­fat­tes, som om det var i or­den at bø­je reg­ler­ne. Når jeg den­gang hav­de for­nem­mel­sen af, at en ryt­ter var på vej i en for­kert ret­ning, var jeg ik­ke i al­le til­fæl­de hur­tig nok til at mar­ke­re, at den ad­færd var uac­cep­ta­bel. Min døm­me­kraft og min le­del­se har i fl ere si­tu­a­tio­ner ik­ke le­vet op til det an­svar, jeg hav­de. Det har jeg er­kendt over for un­der­sø­gel­ses­grup­pen, det er jeg ked af, og jeg ved, at jeg ik­ke kan und­skyl­de nok for mi­ne fejl. Jeg vil­le ger­ne kun­ne for­kla­re, hvor­for jeg gjor­de som jeg gjor­de, men mi­ne for­kla­rin­ger vil ik­ke æn­dre på, at jeg har truff et en ræk­ke for­ker­te valg og be­slut­nin­ger. Jeg ved, at mi­ne ord her vil bli­ve vendt og dre­jet, og jeg vil mu­lig­vis bli­ve til­lagt en lang ræk­ke mo­ti­ver for at skri­ve det­te. Jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at mit mo­tiv ik­ke er at be­de om el­ler sø­ge medlidenhed. Det er jeg ik­ke i en po­si­tion til. Det må væ­re op til den en­kel­te at af­gø­re, hvor­dan man for­hol­der sig til min per­son og de fejl, jeg har be­gå­et. Jeg er pin­ligt be­vidst om, at man­ge ik­ke me­ner, jeg er vær­dig til de­res til­lid, og jeg ved, at det bli­ver et langt sejt træk at vin­de no­get af min tro­vær­dig­hed tilbage. Hvis det over­ho­ve­det er mu­ligt. Jeg kom­mer med den­ne ud­ta­lel­se, for­di jeg har be­hov for at be­kla­ge mi­ne fejl og sæt­te punk­tum. Jeg har stil­let mig til rå­dig­hed for så­vel UCIs CIRC- un­der­sø­gel­se og An­ti Do­ping Dan­marks un­der­sø­gel­se, for­di de er de re­le­van­te myn­dig­he­der i de sa­ger, der har væ­ret. Nu er re­sul­ta­tet af in­stan­ser­nes ar­bej­de off ent­ligt, og det er op til en­hver at dan­ne sig sin egen me­ning. Jeg hå­ber, at An­ti Do­ping Dan­marks ar­bej­de kan med­vir­ke til, at fo­kus i dansk cy­kel­sport bli­ver me­re fremad­ret­tet, og sik­re, at un­ge ta­len­ter kan nå langt uden brug af snyd. I det se­ne­ste tiår har cy­kel­spor­ten ta­get vig­ti­ge skridt i den rig­ti­ge ret­ning. Jeg er helt over­be­vist om, at den er langt re­ne­re i dag, blandt an­det på grund af Det Bi­o­lo­gi­ske Pas, som vi i 2006 var ini­ti­a­tiv­ta­ger til med vo­res in­ter­ne test­pro­gram i sam­ar­bej­de med Bis­peb­jerg Ho­spi­tal. Jeg hå­ber, at den ud­vik­ling vil fort­sæt­te. I den for­bin­del­se vil jeg ger­ne slå fast, at jeg støt­ter rap­por­tens an­be­fa­lin­ger og tror, at de kan væ­re vig­ti­ge bi­drag til cy­kel­spor­tens frem­tid. Jeg tror, de fl este, der ken­der mig, ved, hvor me­get jeg hol­der af cy­kel­spor­ten, og hvor me­get den har fyldt i mit liv. Jeg kun­ne til­fø­je, på godt og på ondt. Ven­lig hil­sen

Bjar­ne Ri­is

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.