Så me­get er de værd

BT - - U21- EM I TJEKKIET -

U21- lands­hol­det Jakob Busk - 5 mio. kr.

Busk har øget sin vær­di be­trag­te­ligt ved at stå på et dansk EM- hold med suc­ces. In­den slut­run­den var hans vær­di væ­sent­ligt la­ve­re.

Ale­xan­der Scholz - 45 mio. kr.

Mid­ter­fors-va­re­ren, der på U21- hol­det spil­ler høj­re ba­ck, blev for et halvt år si­den solgt for knap 20 mio. kr. Si­den er hans vær­di me­re end for­doblet. Span­ske Re­al So­cie­dad er én blandt fle­re in­ter­es­se­re­de klub­ber, men pri­sen er høj.

Fre­de­rik Sø­ren­sen - 23 mio. kr.

Den blon­de for­svars­spil­ler har et godt navn i Ita­li­en, og det er der­for, hans pris er så høj. Sø­ren­sen er ejet af Ju­ven­tus, men skal ef­ter alt at døm­me sæl­ges – el­ler le­jes ud igen – den­ne som­mer.

Jan­nik Vester­gaard - 80 mio. kr.

En­gel­ske klub­ber har meldt de­res in­ter­es­se i den tårn­hø­je dan­ske an­fø­rer, men Wer­der Bre­men sælger næp­pe. Vester­gaards vær­di er kun ste­get ved det­te EM.

Jo­nas Knud­sen - 11 mio. kr.

Es­b­jerg- ba­ck­en kan bli­ve skudt af til Hol­land el­ler Bel­gi­en den­ne som­mer for en pris om­kring 1,5 mio. eu­ro. Sta­bi­li­tet er en ef­ter­trag­tet va­re.

An­dreas Chri­sten­sen - 75 mio. kr.

Kæm­pe­ta­len­tet for­læn­ger snart med Chel­sea og le­jes der­ef­ter ud. Sand­syn­lig­vis til ty­ske Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. Han bli­ver me­get dy­re­re i frem­ti­den.

Las­se Vi­gen Chri­sten­sen - 50 mio. kr.

50 mio. kr. kan ly­de dyrt for midt­ba­ne­spil­le­ren, der har væ­ret in­de og ude af Jess Thorups hold. Men fle­re Pre­mi­er Le­agu­e­klub­ber har kig på Ful­ham- spil­le­ren, og når der hand­les in­ter­nt i Eng­land, går det ik­ke stille for sig.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg - 100 mio. kr.

Bay­ern Mün­chen sælger næp­pe den dan­ske di­a­mant, der na­tur­lig­vis er EM- hol­dets mest vær­di­ful­de spil­ler. Men an­dre store ty­ske­klub­ber vil­le slik­ke sig om mun­den ved tan­ken.

Pio­ne Si­sto - 50 mio. kr.

FC Midtjyl­la and kom­mer til at sco­re kas­sen på Si­sto. Ajax er al­le­re­de klar med 45 mio. kr., men klub­ber som Dort­mund, Po­r­to og Valencia vil og­så le­ge med. Det sky­der pri­sen op. Må­ske og­så over de 50 mio. kr.

Yus­suf Poul­sen - 75 mio. kr.

RB Salz­burg sælger ik­ke den dan­ske hur­tig­lø­ber for min­dre end 75 mio. kr. Det har klub­ben sagt. ’ Yus’, som den tid­li­ge­re Lyng­by- dreng kal­des, er el­lers i kik­ker­ten fle­re ste­der i Bun- des­liga­en.

Vik­tor Fi­s­cher - 50 mio. kr.

Fi­s­cher er næp­pe der, hvor han skal sæl­ges, på bag­kan­ten af en slem ska­de. Men Ajax- spil­le­ren er så spæn­den­de en spil-ler, at pri­se n er høj. Og den kan bli­ve me­get hø­je­re!

A- lands­hol­det Kas­per Sch­mei­chel - 75 mio. kr.

Stør­re Pre­mi­er League- klub­ber end Lei­ce­ster har øj­ne ret­tet mod den un­ge Sch­mei­chel, men pri­sen bli­ver høj.

Lars Ja­cob­sen - 0 kr.

35 år. Punk­tum!

Si­mon Kjær - 75 mio. kr.

Net­op solgt fra Lil­le til tyr­ki­ske Fe­ner­ba­h­ce for en trans­fer­sum, der kan sti­ge til 75 mil­li­o­ner. Det er Kjær og­så værd. Mindst!

Da­ni­el Ag­ger - 22 mio. kr.

Brøndby sælger selv­føl­ge­lig ik­ke Ag­ger. Men var klub­ben tvun­get til et alt- skal- væk- ud­salg, vil­le pri­sen lig­ge her.

Ni­co­lai Boi­le­sen - 15 mio. kr.

’ Boi­le’ har kon­trak­t­ud­løb om et år, og jag­tes af fle­re in­ter­es­san­te klub­ber - blandt an­det fra Spa­ni­en. Hav­de han en læn­ge­re kon­trakt i Ajax, hav­de vær­di­en væ­ret fle­re gan­ge hø­je­re.

Wil­li­am Kvist - 0 kr.

Midt­ba­ne­kap­ta­j­nen står uden kon­trakt og kan der­for er­hver­ves kvit og frit. Et kæm­pe­mæs­sigt sl­ag­til­bud!

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg - 100 mio. kr.

Midt­ba­ne­stjer­nen går igen på A- hol­det.

Mi­cha­el Kro­hn- De­hli - 30 mio. kr.

Er net­op skif­tet fra Cel­ta Vi­go til Se­vil­la på en fri trans­fer, så han skal in­gen ste­der. Men vil Se­vil­la sæl­ge til vin­ter, er det­te pri­sen. Den kan dog fal­de.

Las­se Vi­be - 20 mio. kr.

I vin­ter var pri­sen på Vi­be et par mil­li­o­ner hø­je­re. Det bød blandt an­dre FC Midtjylland og en ki­ne­sisk klub. Men Vi­be sag­de nej. Nu er han en smu­le nær­me­re kon­trak­t­ud­løb og der­for lidt bil­li­ge­re.

Ni­ck­las Bendt­ner - 0 kr.

Ni­ck­las Bendt­ners re­el­le vær­di er selv­føl­ge­lig hø­je­re, men Wol­fsburg vil gi­ve an­gri­be­ren væk, hvis en an­den klub vil be­ta­le hans hø­je hy­re.

Chri­sti­an Erik­sen - 300 mio. kr.

Dan­marks med af­stand dy­re­ste fod­bold­spil­ler. Han har be­vist sig i Pre­mi­er League, og det tæl­ler. Skal Tot­ten­ham sæl­ge, lig­ner Pa­ris St. Ger­main den mest re­a­li­sti­ske kø­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.