7 sjove til sven­sken

Hå­ne­ret­ten er næ­sten li­ge så vig­tig som fi na­le­plad­sen, når Dan­mark i aft en mø­der Sve­ri­ge ved U21- EM. BT er ik­ke i tvivl om, at det bli­ver til dansk sejr, men har gi­vet to sven­ske jour­na­li­ster lov til at gi­ve svar på til­ta­le

BT - - U21- EM I T JEKKIET -

1. Vi har vun­det EM og King Fa­hd Cup, som jo er Champions League for lands­hold. Hvad har I vun­det? Og VM- sølv og - bron­ze tæl­ler ik­ke, for det vin­der man ik­ke!

Pa­trik Sjö­gren, fod­bold­jour­na­list, Aft on­bla­det

» King Fa­hd Cup? Var det så­dan, man sta­ve­de det? Det kan vel ik­ke væ­re sær­lig me­get værd, når man er nødt til at for­kla­re tur­ne­rin­gen. Og hvor vandt I EM? Præ­cis. Alt af vær­di sker i Sve­ri­ge. «

Mat­hi­as Lühr, fod­bold­jour­na­list, Expres­sen.

» Øh... Det tæl­ler ik­ke? Okay, hvad har vi vun­det? Godt spørgs­mål. Jeg sy­nes, at det vig­tig­ste er, at vi har vun­det de sven­ske fans’ hjer­ter tilbage un­der den­ne tur­ne­ring. Det er et vig­tigt skridt for svensk fod­bold i for­hold til, at vi skal kun­ne kon­kur­re­re i frem­ti­den. Jeg tror, Dan­mark er lidt for­an os, når det kom­mer til at vin­de tit­ler, og jeg er me­get im­po­ne­ret af den må­de, Dan­mark har spil­let og spil­ler fod­bold i dag. Og net­op der har Dan­mark og­så en stor for­del over for Sve­ri­ge i den­ne her tur­ne­ring. « 2. Hvor­dan kan et hold op­vok­set på sur­strøm­ning og Kal­les Kavi­ar no­gen­sin­de væ­re en trus­sel for Vik­tor Fi­s­cher og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg?

Pa­trik Sjö­gren:

» Vo­res U21- lands­hold er det nye Sve­ri­ge. Det bed­ste af al­le verd­ner, når det kom­mer til fø­de­va­rer, kul­tur og men­ta­li­tet. En uover­truff en kom­bi­na­tion kort og godt. I bur­de kom­me her­over igen. Der er sket ret me­get si­den 1992. «

Mat­hi­as Lühr:

» De spi­ser me­re end blot Sur­strøm­ning. Jeg tror fak­tisk slet ik­ke, de spi­ser det. Jeg me­ner, at det her hold spi­ser det, vi på svensk kal­der ’ tag­g­t­råd’ ( pig­t­råd, red.). Der er en at­ti­tu­de om al­drig at gi­ve op. De er ik­ke ban­ge for no­get som helst hold. « 3. Je­res stjerne i 1992 var To­mas Bro­lin ( tv.), der i sin kar­ri­e­re spil­le­de i GIF Sundsvall, Par­ma, Leeds og Crystal Pa­la­ce. Vi hav­de Bri­an Laud­rup ( th.) . Alt­så, kan I ik­ke selv se det?

Pa­trik Sjö­gren:

» Et ord: Zla­tan. «

Mat­hi­as Lühr:

» Har du så og­så glemt, at To­mas Bro­lin blev ud­ta­get til All Star- hol­det ved VM i 1994? Har du glemt Pa­tri­ck An­der­s­son, som spil­le­de for Bay­ern og Bar­ce­lo­na og vandt Champions League? Hen­ke Lars­son, der vandt Champions League med Bar­ce­lo­na? Vi kan bli­ve ved og ved. I hav­de Mi­cha­el Laud­rup, som nok er den stør­ste spil­ler i Skan­di­navi­en. Men så har vi Zla­tan, og når det kom­mer til stjer­ne­spil­le­re, har vi en for­del. « 4. Hvor­for over­ho­ve­det prø­ve på at vin­de? I kan al­li­ge­vel ik­ke fejre sej­ren, for­di System­bo­la­get luk­ker klok­ken 20.

Pa­trik Sjö­gren:

» Hvem har brug for al­ko­hol? Så­dan en om­gang festdo­ping over­la­der vi til jer, de dan­ske ama­tø­rer. «

Mat­hi­as Lühr:

» Jeg tror fak­tisk, at det luk­ker klok­ken 23 på en lør­dag, men vi sven­ske­re har lært at ta­ge til System­bo­la­get og kø­be et la­ger. «

5. I er sta­dig mis­un­de­li­ge over, at vi hav­de ver­dens bed­ste må­l­mand i Pe­ter Sch­mei­chel ( tv.), og at I måt­te nø­jes med Tho­mas Ra­vel­li ( th.). Hvor­dan kun­ne han få 143 land­skam­pe?

Pa­trik Sjö­gren:

» Har Pe­ter Sch­mei­chel sit eget un­der­tøjs­mær­ke? Nej, jeg tænk­te det nok. «

Mat­hi­as Lühr:

» Har Pe­ter Sch­mei­chel en olym­pisk bron­ze­me­dal­je? Det må væ­re mit svar. «

6. Vi har tænkt og tænkt ... men svar mig li­ge på en ting: Er der over­ho­ve­det no­get fedt ved at bo i Sve­ri­ge i for­hold til Dan­mark?

Pa­trik Sjö­gren:

» Skal vi li­ge ta­ge det ord én gang til? Zla­tan. «

Mat­hi­as Lühr:

» Jeg er vild med Dan­mark, så det er svært at gø­re grin med jer. Det er nem­me­re at gø­re med Nor­ge. Det bli­ver en fan­ta­stisk kamp på lør­dag ( i dag, red.). Det dan­ske hold er vir­ke­lig godt, og at det er stor­fa­vo­rit mod Sve­ri­ge, som er den grim­me æl­ling. Dan­mark er på et ni­veau, hvor hol­det kan nå læn­ge­re. «

7. Sid­ste lo­gi­ske spørgs­mål. Hvor stort bli­ver det sven­ske ne­der­lag?

Pa­trik Sjö­gren:

» Vi er al­le­re­de vin­de­re uan­set, hvor­dan det går, for je­res spil­le­re skal tvin­ges til at pak­ke de­res ta­sker og ta­ge hjem til ... Dan­mark. En stor fl ad ting, der lig­ger i vej­en for Sve­ri­ge og kon­ti­nen­tet. «

Mat­hi­as Lühr:

» Hvis Dan­mark vin­der, bli­ver det eft er straff es­park. «

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen, Pal­le He­de­mann,

Ernst van Nor­de og Bent K. Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.