KEND FLÅ­TENS FOR­SKEL­LI­GE SYG­DOM­ME

Søg al­tid læ­ge, hvis du bli­ver syg ef­ter et flåt­bid - de fle­ste in­fek­tio­ner er ufar­li­ge, men nog­le kan ud­vik­le sig me­re al­vor­ligt, hvis de ik­ke be­hand­les. Her er de vig­tig­ste:

BT - - SUNDHED -

Bor­re­li­o­se

Bed­re kendt som bor­re­lia el­ler ly­mes syg­dom. Symptomerne er for de fle­stes ved­kom­men­de et vel­af­græn­set, ring­for­met hu­dud­slæt. Det er of­te ly­sest i mid­ten, og det kan op­stå an­dre ste­der på krop­pen end dér, hvor du er ble­vet bidt. Nog­le op­da­ger først, at de er ble­vet bidt af en flåt, når de ser ud­slæt­tet. An­dre symp­to­mer kan væ­re træt­hed, fe­ber, ho­ved­pi­ne, led- og mu­skel­s­mer­ter. Hvis du fjer­ner flå­ten min­dre end 24 ti­mer, ef­ter at den har bidt sig fast, er det sjæl­dent, at du bli­ver smit­tet.

Neu­ro­bor­re­li­o­se

I sjæld­ne til­fæl­de sker det, at en in­fek­tion med bor­re­lia- bak­te­ri­en ud­vik­ler sig al­vor­ligt og sæt­ter sig i ner­ve­sy­ste­met. Der er 200300 til­fæl­de om året af neu­ro­bor­re­li­o­se her- hjem­me. Her kan der op­stå nak­ke­stiv­hed, ho­ved­pi­ne, mu­skel­lam­mel­ser, især i an­sig­tet, og ner­ve­s­mer­ter. Nog­le får og­så symp­to­mer fra hjer­tet. Neu­ro­bor­re­li­o­se kan i langt de fle­ste til­fæl­de hel­bre­des med an­ti­bi­o­ti­ka. I sjæld­ne til­fæl­de vil en ube­hand­let in­fek­tion kun­ne fø­re til en kro­nisk neu­ro­bor­re­li­o­se, li­ge­som man kan få kro­nisk led­be­tæn­del­se og kro­ni­ske for­an­drin­ger i hu­den.

TBE – ti­ck bor­ne en­cep­ha­li­tis

En virus, der kom­mer fra sko­vmus, som flå­ter­ne suger blod fra i de­res lar­ve­sta­die. TBE smit­ter som of­test om­gå­en­de, når flå­ten har bidt. En tred­je­del får in­gen symp­to­mer, en an­den tred­je­del op­le­ver in­flu­en­za- lig­nen­de symp­to­mer, som se­ne­re går over. Hos de re­ste­ren­de kan cen­tral­ner­ve­sy­ste­met bli­ve på­vir­ket, så man op­le­ver lam­mel­ser og ta­le­be­svær. I sjæld­ne til­fæl­de kan man dø. Det er ik­ke mu­ligt at be­hand­le TBE med an­ti­bi­o­ti­ka, men en vac­ci­na­tion kan fore­byg­ge.

Kil­der: Na­tursty­rel­sen, DTU Ve­te­ri­næ­rin­sti­tut­tet, Sta­tens Se­rum In­sti­tut m. fl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.