UND­GÅ AT BLI­VE SMIT­TET

BT - - SUNDHED -

Hvis du fin­der en flåt på din krop, vil smit­te­ri­si­ko­en væ­re me­get lil­le, hvis den bli­ver fjer­net in­den for 24 ti­mer. På apo­te­ket kan du kø­be spe­ci­el­le tæn­ger, der er en af de sik­re­ste må­der at fjer­ne flå­ten på. En al­min­de­lig pin­cet kan og­så bru­ges til for­må­let.

Tag fat om flå­ten så langt ne­de om ho­ve­d­et, som du kan, uden at den går i styk­ker. Drej flå­ten rundt et par gan­ge og træk der­ef­ter lang­somt, ind­til den slip­per sit tag. Du må ik­ke ryk­ke vold­somt og klem ik­ke om dens krop. Du skal ha­ve he­le sko­v­flå­ten ud, når du fjer­ner den. Når de har bidt sig fast, sid­der de med ho­ve­d­et helt ne­de i hu­den. Klem al­drig på flå­tens krop, da man kan ri­si­ke­re, at den så tøm­mer sit ma­ve­ind­hold, der in­de­hol­der bak­te­ri­er. Hold dig fra de gam­le råd om f. eks. at bræn­de flå­ten med en ci­ga­ret el­ler smø­re va­se­li­ne over den.

Søg læ­ge, hvis der op­står rødt ud­slæt om­kring bid­ste­det el­ler an­dre symp­to­mer i uger­ne ef­ter et bid. Gem ger­ne flå­ten og tag den med til læ­gen i en luft­tæt be­hol­der, hvis du har mi­stan­ke om in­fek­tion. Det kan bli­ve nød­ven­digt at ana­ly­se­re den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.