HOLD DIG OG DI­NE BØRN FRI FOR FLÅ­TER

BT - - SUNDHED -

Un­der­søg bå­de dig selv og di­ne børn for flå­ter ef­ter skovturen. Flå­ter sid­der nem­lig of­test i skyg­ge­fuld ve­ge­ta­tion på fug­ti­ge ste­der, ek­sem­pel­vis højt græs. Tjek især var­me el­ler fug­ti­ge om­rå­der på krop­pen som skrid­tet, knæha­ser, nak­ken el­ler arm­hu­len. Jo hur­ti­ge­re, du fin­der bæ­stet, de­sto min­dre ri­si­ko er der for in­fek­tio­ner.

Tag lyst tøj på, det gør det let­te­re at op­da­ge flå­ten. Ryst tø­jet og giv det even­tu­elt en tur i tørretumbleren el­ler i fuld sol på tør­re­s­noren.

Når flå­ten bi­der, kan vi men­ne­sker ik­ke mær­ke det pga. flå­ter­nes lo­kal­be­dø­ven­de spyt. Det er der­for en god idé en­ten at ha­ve so­k­ker­ne uden på buk- ser­ne, hol­de sig til sti­er uden be­voks­ning el­ler ta­ge gum­mi­støv­ler på med buk­ser­ne ud over.

Ci­tron- euka­lyp­tu­so­lie har i for­søg vist sig at kun­ne hol­de flå­ter på af­stand. Man­ge hel­se­kost­bu­tik­ker sælger mid­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.