FLÅ­TEN

BT - - SUNDHED -

Flå­ter er mi­der, som er nært be­slæg­tet med ed­der­kop­pen. De suger blod fra men­ne­sker og dyr og kan væ­re små som knap­penåls­ho­ve­der. De ’ voks­ne’ flå­ter har ot­te ben, mens lar­ver­ne har seks. Flå­ten for­veks­les of­te med tæ­gen, som er et in­sekt, der ik­ke er far­ligt for men­ne­sker el­ler dyr. En tæ­ge har seks ben og kan ken­des på et ka­rak­te­ri­stisk kryds på ryg­gen. Flå­ten le­ver mel­lem to og fem år, og i al den tid spi­ser den kun tre gan­ge: En gang som lar­ve, en gang som nym­fe og en gang som vok­sen flåt. Du har størst ri­si­ko for at mø­de en flåt på Born­holm, men på grund af de store mæng­der rå­dyr i Dan­mark er der man­ge flå­ter over det me­ste af lan­det. Iføl­ge eks­per­ter kan du fø­le dig mest sik­ker på de san­de­de jor­de i Ve­stjyl­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.