Kam­pen om den dy­re me­di­cin

BT - - DEBAT -

er sy­ge­hus- og me­di­ci­nud­gift er eska­le­ret. Læ­ger­ne er bun­det af de­res løft e om for en­hver pris at hjæl­pe pa­tien­ter­ne. De af­vi­ser at ta­ge den ube­ha­ge­li­ge øko­no­mi­ske be­slut­ning.

Det er en svær dis­kus­sion, når man står i det kon­kre­te til­fæl­de. Kan man etisk for­sva­re ik­ke at for­læn­ge li­vet for et med­men­ne­ske, når mu­lig­he­den er der? Men et el­ler an­det sted må der træk­kes en øko­no­misk streg i san­det. Men hvem skal gø­re det. Nu vi­ser det sig, at en ræk­ke af de læ­ger, der har god­kendt dyr kræft me­di­cin som stan­dard­be­hand­ling det se­ne­ste år, er til­knyt­tet de me­di­ci­nal­virk­som­he­der, der pro­du­ce­rer me­di­ci­nen. Det kun­ne Ra­dio24­syv af­slø­re i går. Ot­te ud af 19 læ­ger bag god­ken­del­ser­ne har væ­ret sponso­re­ret af pro­du­cen­ter­ne som en­ten for­ske­re, kon­su­len­ter el­ler rå­d­gi­ve­re.

MEN LÆ­GER­NES OB­JEK­TI­VI­TET

og ha­bi­li­tet må der ik­ke kun­ne sæt­tes spørgs­måls­tegn ved. For er det så læ­ge­løft et el­le pen­ge­pun­gen, der sty­rer hån­den med det blå stem­pel? Pri­ser­ne på kræft - me­di­cin har væ­ret et stort em­ne i valg­kam­pen, for­di de spræn­ger sy­ge­hus­bud­get­ter­ne. Po­li­ti­ker­ne må træff e den svæ­re be­slut­ning om, hvad liv er værd. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.