Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et: Så­dan gør du, hvis du skal til Tu­nesi­en

BT - - TERROR - Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Fo­to: Reu­ters

Dan­ske­re, der plan­læg­ger at rej­se til Tu­nesi­en i nær­me­ste frem­tid, op­for­dres nu til at væ­re op­mærk­som­me på den ter­r­or­ri­si­ko, der er for­bun­det med at be­sø­ge det ter­r­or­pla­ge­de land. Fre­dag blev ho­tel­ler i turi­st­om­rå­det Sous­se ud­sat for et blo­digt an­greb, da be­væb­ne­de ger­nings­mænd åb­ne­de ild mod turi­ster og per­so­na­le på stran­den på det po­pu­læ­re rej­se­mål. An­gre­bet kom få må­ne­der ef­ter, at Bar­do- mu­se­et i Tu­nis blev ud­sat for et til­sva­ren­de vold­somt an­greb, hvor 23 per­so­ner ble­vet dræbt.

Af sam­me grund op­for­drer Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et nu dan­ske­re, der skal be­sø­ge Tu­nesi­en, til at væ­re sær­lig for­sig­ti­ge.

» Der er høj ri­si­ko for ter­r­or­hand­lin­ger mod ve­st­li­ge mål i Tu­nesi­en samt ved turi­stat­trak­tio­ner, of­fent­li­ge byg­nin­ger, i nær­he­den af sik­ker­hedsmyn­dig­he­der og på ste­der, hvor stør­re men­ne­ske­mæng­der er sam­let. Der er

og­så ri­si­ko for bort­fø­rel­se af ve­ster­læn­din­ge. Rej­sen­de bør ud­vi­se for­sig­tig­hed, « står der i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets rej­se­vej­led­ning, der er ble­vet op­da­te­ret ef­ter an­gre­bet fre­dag.

Rej­se­bu­reau af­ly­ser

Man fra­rå­der dog ik­ke ge­ne­relt rej­ser til det nord­afri­kan­ske land, med und­ta­gel­se af om­rå­der, der græn­ser op til Li­by­en og Al­ge­ri­et.

Et rej­se­bu­reau, char­ter­sel­ska­bet De­tur, har dog al­le­re­de ta­get kon­se­kven­sen og valgt at af­ly­se al­le tu­re til Tu­nesi­en.

» Vi sy­nes, at si­tu­a­tio­nen er for usik­ker der­ne­de ef­ter an­gre­bet nu, men og­så det i marts ( an­gre­bet mod Bar­domu­se­et, red.) Vi sy­nes, det er for nervøs en si­tu­a­tion, « si­ger mar­ke­ting­chef Claus Gre­ger­sen til Po­li­ti­ken.

Det an­slås, at i om­eg­nen af 200 dan­ske­re be­fin­der sig i det turi­st­om­rå­de, der fre­dag ble­vet ud­sat for an­gre­bet. Cho­ke­re­de gæ­ster fø­res i sik­ker­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.