Der­for an­greb de

BT - - TERROR - Ma­ria Christine Mad­sen

De tre ter­r­or­an­greb i går kan ik­ke kob­les sam­men. Iføl­ge den sven­ske ter­r­or­eks­pert Magnus Ran­storp er mo­ti­ver­ne og­så for­skel­li­ge. Al­li­ge­vel går ét ele­ment igen i de tre an­greb. Og det er øn­sket om at ska­be en form for splid, for­kla­rer Magnus Ran­storp, der er forsk­nings­chef ved För­svars­högsko­lan i Sto­ck­holm.

Tu­nesi­en

I Tu­nesi­en slog en ger­nings­mand plud­se­lig til mod strand­gæ­ster og to ho­tel­ler. Ba­den­de og af­slap­pe­de gæ­ster blev hans of­re.

At turi­ster bli­ver ud­set som mål for ter­r­o­ri­ster, er iføl­ge Magnus Ran­stop, en me­get brugt tak­tik.

» Det er me­get klas­sisk. Det ske­te me­get i Egyp­ten i 90’ er­ne. Det hand­ler om én ting: At øde­læg­ge den tu­ne­si­ske turi­stø­ko­no­mi for at desta­bi­li­se­re lan­det og re­ge­rin­gen. Og sam­ti­dig ska­be frygt i Ve­sten. For turi­stø­ko­no­mi­en er lan­dets stør­ste. Og øget øko­no­misk uro gi­ver og­så stør­re mu­lig­he­der for ra­di­ka­le grup­per til at mo­bi­li­se­re sig, « si­ger ter­r­or­eks­per­ten.

Frankrig I Frankrig slog en mand til mod gas­fa­brik­ken Air Pro­ducts, der lig­ger i nær­he­den af by­en Ly­on. Ved fa­brik­ken, som blandt an­det le­ve­rer gas og ke­mi­ka­li­er, de­to­ne­re­de en ræk­ke min­dre bom­ber. Sam­ti­dig dræb­te han en mand ved hals­hug­ning, hvil­ket er en drabs­me­to­de ken­de­teg­net af Is­la­misk Stat.

Den bruta­li­tet har iføl­ge Magnus Ran­storp en ty­de­lig sym­bol­vær­di.

» Det hand­ler om at ska­be en re­ak­tion. En cho­k­ef­fekt. Det er en me­to­de, man bru­ger til at for­ned­re, yd­my­ge. Man kan ik­ke fo­re­stil­le sig en me­re fryg­te­lig må­de at dø på, « si­ger Magnus Ran­storp og fort­sæt­ter:

» De vil kom­mu­ni­ke­re de­res bud­skab ud bre­dest mu­ligt. De øn­sker at ska­be splid mel­lem Ve­sten og Is­lam. Det hand­ler om at ska­be po­la­ri­se­ring i sam­fun­det. «

Kuwait

I Kuwait for­år­sa­ge­de en selv­mord­s­bom­ber en eks­plo­sion i en shia-moské un­der fre­dags­bøn­nen.

» Der har for­må­let væ­ret at ram­me shia- mus­li­mer, og der­ved ska­be splid og øget kon­flikt mel­lem sun­ni- og shi­amus­li­mer i lan­det, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.