KAMP OM TOP­SKAT

BT - - DEBAT - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk Es­ben Lun­de Lar­sen Eva Kjer Hansen Ka­ren El­le­mann

NY RE­GE­RING

Når Lars Løk­ke Ras­mus­sen i dag præ­sen­te­rer sin re­ge­ring og sit re­ge­rings­grund­lag, fi nder vi ud af, hvad der er op og ned i for­vent­nin­ger­ne til let­tel­ser i top­skat­ten.

Lør­da­gens po­li­ti­ske skæn­de­ri­er vi­ste nem­lig, at Dansk Fol­ke­par­ti og Li­be­ral Al­li­an­ce til­sy­ne­la­den­de har hver sin op­fat­tel­se af, hvad de er ble­vet lo­vet af Lars Løk­ke Ras­mus­sen. An­ders Samu­el­sen ( LA) for­ven­ter, at top­skat­ten skal sæt­tes ned fra 15 til 10 pct. Mens Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF) af­vi­ser, at Dansk Fol­ke­par­ti har sagt ja til at lem­pe top­skat­ten.

» Der er ik­ke la­vet no­gen for­hånds­aft ale, og der er hel­ler ik­ke no­gen for­hånds­for­stå­el­se af, at der skal ske let­tel­ser i top­skat­ten, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF).

Top­mø­de i Nyhavn

Lars Løk­ke Ras­mus­sen holdt mø­de med le­den­de Ven­stre- folk i sin lej­lig­hed i Nyhavn det me­ste af lør­da­gen. Re­ge­rings­grund­la­get med bl. a. for­mu­le­rin­gen om top­skat­ten skul­le pud­ses af. Der­u­d­over skul­le der dis­ku­te­res mi­ni­ste­rem­ner, og iføl­ge fl ere ven­strekil­der spil­le­de top­skat­ten og­så her en rolle: For hvis blå blok ik­ke er enig om en løs­ning på top­skat­ten, hvor læn­ge vil re­ge­rin­gen så hol­de? Det spørgs­mål var især ak­tu­elt for de ven­stre­folk, der skal hen­tes ind på en mi­ni­ster­post ude­fra. De har ik­ke no­get øn­ske om at sæt­te kar­ri­e­ren på stand­by, hvis re­ge­rin­gen ik­ke er lang­tids­hold­bar.

Og de di­ver­ge­ren­de me­nin­ger om top­skat­ten har og­så un­dret So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nu snart tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster, Ben­ny En­gel­bre­cht. Han kan hu­ske, at Dansk Fol­ke­par­tis skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kjær sid­ste som­mer er­klæ­re­de sig pa­rat til at bru­ge et even­tu­elt over­skud ved lem­pel­ser i top­skat­ten til at let­te skat­ten i bun­den. Alt­så det mod­sat- te af det, Thu­le­sen Da­hl nu si­ger.

» Jeg til­la­der mig en stille un­dren over, hvad det egent­lig er, Dansk Fol­ke­par­ti si­ger. Man må kun­ne for­ven­te, at Dansk Fol­ke­par­ti kan gi­ve et klart ja el­ler et klart nej til top­skat­te­let­tel­ser, uan­set hvor­når det måt­te kom­me. En ting er sik­kert, So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kom­mer ik­ke til at læg­ge stem­mer til en lem­pel­se af top­skat­ten, « si­ger En­gel­bre­cht.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl gentager, at han ik­ke bru­ger ul­ti­ma­ti­ve krav:

» Men vi øn­sker at bru­ge fl ere pen­ge på æl­dre, sund­hed og po­li­ti, og jeg kan ik­ke se, at der og­så kan bli­ve plads til skat­te­let­tel­ser. Men hvis der bli­ver et rå­de­rum til skat­te­let­tel­ser, så bli­ver det i bun­den, vi kig­ger, «

Fi­nans­mi­ni­ster

Be­skæft igel­ses­mi­ni­ster

Uden­rigs­mi­ni­ster

In­den­rigs- og sund­heds­mi­ni­ster

Mil­jø- og ener­gi­mi­ni­ster

Kul­tur­mi­ni­ster

For­svars­mi­ni­ster

Skat­te­mi­ni­ster

Pe­ter Chri­sten­sen

Der­u­d­over

for­ven­tes mi­ni­ster­po­ster til:

Og

her er de mu­li­ge:

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og An­ders Samu­el­sen har hver sin op­fat­tel­se af, hvad de er ble­vet eni­ge om i re­ge­rings­grund­la­get. Fo­tos: Linda Ka­strup og David Leth Wil­li­ams

Lars Løk­ke Ras­mus­sen Kri­sti­an Jen­sen, Claus Hjort Fre­de­rik­sen el­ler Pe­ter Chri­sten­sen

In­ger Støj­berg

Sø­ren Ga­de el­ler Sø­ren Pind

Carl Holst

Lars Chr. Lil­le­holt

El­len Tra­ne Nør­by, Sø­ren Pind

Tro­els Lund Poul­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.