PE­TER AAL­BÆK SKAL HOL­DES I KORT SNOR ’’

BT - - DEBAT -

Iden for­gang­ne uge kom der besked fra Kø­ben­havns By­ret. Dom­me­ren hav­de af­gjort den injuri­esag, Pe­ter Aal­bæk Jen­sen hav­de an­lagt mod un­der­teg­ne­de og to af BTs me­d­ar­bej­de­re, Si­mon Andersen og Mor­ten Mær­sk. Over en år­ræk­ke har BT for­søgt at fi nde ud af, hvor­dan Aal­bæk og Zen­tro­pa for­val­te­de de over 500 mil­li­o­ner kro­ner i fi lm­støt­te, som fi lm­sel­ska­bet i Ave­dø­re har mod­ta­get i lø­bet af åre­ne. Det har væ­ret et van­ske­ligt ar­bej­de, for jung­len af Zen­tro­pa­sel­ska­ber er enorm, og det er ik­ke just gen­nem­sig­tig­hed, der præ­ger den øko­no­mi­ske af­rap­por­te­ring. Tvær­ti­mod. Det er et syn­digt bi­lags­rod. VEL­VIL­JE VAR HEL­LER ik­ke no­get vi mød­te hos Pe­ter Aal­bæk Jen­sen, da vi på off ent­lig­he­dens veg­ne for­søg­te at fi nde ud af, hvor­dan pen­ge­ne var ble­vet brugt. På et tids­punkt stød­te vi på et no­tat, der var for­fat­tet af tre Zen­tro­pa- pro­du­ce­re på Lars von Tri­ers fi lm An­ti­christ. De tre brok­ke­de sig over, at Pe­ter Aal­bæk hav­de truk­ket 200.000 kro­ner ud af fi lmens bud­get. Ud­gift er, der ik­ke hav­de no­get med sel­ve fi lm­pro­duk­tio­nen at gø­re. Det var pen­ge, der an­gi­ve­ligt var ble­vet brugt til mid­da­ge og an­dre ud­gift er til en Can­nes- festi­val nog­le år tid­li­ge­re. In­gen af fi lmens pro­du­ce­re vil­le skri­ve un­der på bi­la­get, og så gjor­de Aal­bæk det selv. På den må­de for­svandt der 200.000 kro­ner fra fi lmens bud­get og over i et an­det Zen­tro­pa- sel­skab, og det ske­te, uden man kun­ne få ad­gang til de kon­kre­te ud­gift sbi­lag. Dem har off ent­lig­he­den al­drig set. PE­TER AAL­BÆK JEN­SEN vil­le ha­ve BT dømt for injuri­er, for­di han men­te, vi be­skyld­te ham for at ha­ve ta­get af kas­sen. Det var dom­me­ren ue­nig i. Han fri­kend­te BTs me­d­ar­bej­de­re for injuri­er, og men­te ar­tik­ler­ne var af klar al­men in­ter­es­se. Tre gan­ge har Aal­bæk for­søgt at få BT dømt ved Pres­se­næv­net, men samt­li­ge gan­ge blev Aal­bæks kla­ge af­vist som grund­løs. Så langt, så godt, og der er in­gen grund til at frem­tu­re. BT kan og­så la­ve fejl, og vi ta­ber og­så sa­ger ved Pres­se­næv­net og – nog­le få gan­ge – i by­ret­ten. TIL GEN­GÆLD REJ­SER BTs jour­na­li­stik og by­rets­dom­men nog­le vig­ti­ge spørgs­mål. Jeg er ube­tin­get til­hæn­ger af den fi lm­støt­te­o­rd­ning, der i dag støt­ter fi lm, der er kunst­ne­risk ud­vik­len­de og sam­ti­dig sæt­ter Dan­mark på ver­dens­kor­tet. Det er en af grun­de­ne til,

DER­FOR BLEV JEG at vi i dag – trods vo­res geo­gra­fi ske og be­folk­nings­mæs­si­ge li­den­hed – vin­der bå­de De Gyld­ne Pal­mer i Can­nes og Oscar- sta­tu­et­ter i Hol­lywood, og har in­struk­tø­rer som Lars von Tri­er, Tho­mas Vin­ter­berg, Sus­an­ne Bi­er og Lo­ne Scher­fi g til at la­ve fi lm, der ryk­ker. MEN ET SÅ fa­vora­belt og ge­ne­røst støt­te­sy­stem stil­ler store krav til, hvor­dan pen­ge­ne hånd­te­res. Eft er BTs gen­nem­gang af bi­lags­ro­det på Zen­tro­pa er sel­ska­bet sat un­der skær­pet til­syn af Det Dan­ske Fil­min­sti­tut ( DFI), der be­vil­ger og ud­be­ta­ler fi lm­støt­te i Dan­mark. Re­vi­sions­fi rma­et De­loit­te, der fo­re­tog un­der­sø­gel­sen, fandt frem til, at der i for­bin­del­se med pro­duk­tion af ’ An­ti­christ’, var med­ta­get en ræk­ke om­kost­nin­ger, der ik­ke var re­le­van­te for fi lmens pro­duk­tion’. Den slags er øde­læg­gen­de for bran­chens tro­vær­dig­hed, og DFI må frem­over sør­ge for at kig­ge Pe­ter Aal­bæk Jen­sen grun­digt i kor­te­ne. Og hol­de ham i kort snor. Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? For­di jeg ger­ne vil væ­re med til at ryk­ke sam­fun­det i en me­re fri og ur­e­gu­le­ret ret­ning. Mi­ne for­æl­dre lær­te mig, at vil man æn­dre no­get, så må man sø­ge ind­fl ydel­se. Og det har jeg al­tid for­søgt at gø­re. Jeg me­ner, at vi hver især har et an­svar for vo­res eget liv, og øn­sker at vær­ne om vo­res fri­heds­ret­tig­he­der, sam­ti­dig med vi ta­ger os af dem, der ik­ke kan selv. Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg var hel­dig at få job hos Ven­stre på Chri­sti­ans­borg si­de­lø­ben­de med ju­rastu­di­et og blev bidt af po­li­tik. Eft er endt ud­dan­nel­se fort­sat­te

UGENS LE­DE­RE

22. ju­ni:

’ DFs suc­ces lig­ner et fol­ke­op­rør’

64 kom­men­ta­rer

23. ju­ni:

’ Fat­tigt, hvis DF ik­ke går i re­ge­ring’

27 kom­men­ta­rer

24. ju­ni:

’ Væk er Ri­is’ tro­vær­dig­hed’

15 kom­men­ta­rer

25. ju­ni:

’ Sæt skræm­me- kampag­ne på stand­by’

12 kom­men­ta­rer

26. ju­ni:

’ Hyl­dest til al­le stu­den­ter­hu­er­ne’

6 kom­men­ta­rer

27. ju­ni:

’ Kam­pen om den dy­re me­di­cin’

0 kom­men­ta­rer

jeg på fuld tid hos Ven­stre og si­den i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et. I sep­tem­ber 2013 over­tog jeg Ka­ren Jes­per­sens kreds og blev op­stil­let i Østjyl­land. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Jeg har ik­ke et de­ci­de­ret for­bil­le­de. Men jeg be­un­drer Chur­chills ev­ner til at kom­mu­ni­ke­re og hol­de ta­ler. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? Jeg vil ar­bej­de for en slan­ke­re off ent­lig sek­tor, for at bor­ger­ne kan be­hol­de fl ere af de­res eg­ne pen­ge, for go­de vækstvil­kår til er­hvervs­li­vet og for fo­kus på so­ci­alt an­svar og in­ve­ste­rin­ger i ker­ne­vel­fær­den så­som sund­hed, in­sti­tu­tio­ner og sko­ler­ne.

WIN­STON CHUR­CHILL

Tidl. pre­mi­er­mi­ni­ster ( Stor­br.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.