BTs le­der tirs­dag: ’ Fat­tigt, hvis DF ik­ke går i re­ge­ring’

BT - - DEBAT - DF VIL BLI­VE UD­STIL­LET Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Finn

Jeg er sik­ker på, at DF helst vil væ­re uden for re­ge­rin­gen. De ved sik­kert godt, at de al­drig kan ind­fri alt det, de har lo­vet. Og det bli­ver ud­stil­let, når man er i re­ge­ring.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

For de men­ne­sker er det fuld­stæn­dig li­ge­gyl­digt, hvem der sid­der i re­ge­ring, det er re­sul­ta­ter­ne, der tæl­ler. For de men­ne­sker er en 2025- plan ret aka­de­misk i for­hold til de pro­ble­mer, de sid­der med nu. Jeg for­ven­ter ik­ke ret me­get af DF, ba­re de får lidt igen­nem, der til­go­de­ser den al­min­de­li­ge dan­sker, der le­ver et al­min­de­ligt ke­de­ligt liv og har al­min­de­li­ge ke­de­li­ge pro­ble­mer. Der fi ndes fak­tisk et Dan­mark uden­for ca­fe­er­ne i det in­dre København, og ( og det vil kom­me som et chok for nog­le) vest for Sto­re­bælt er vi be­dø­ven­de li­geg­la­de med Sve­ri­ge.

DF må ind­se, at det vil væ­re fat­tigt, hvis man ik­ke på­ta­ger sig et an­svar i en kom­men­de min­dre­tals­re­ge­ring, når man over­går det re­ge­rings­før­en­de par­ti i man­da­ter – og må­ske er år­sag til en svag V- re­ge­rings fald før tid. (...) In­gen må væ­re i tvivl om, at det til en­hver tid vil gi­ve stør­re ind­fl ydel­se at væ­re i re­ge­ring end uden­for. Det er nu, DF skal vi­se, om der er no­get i tøn­der­ne, el­ler om man ba­re vil bul­dre. Lars Løk­ke Ras­mus­sen har for­hand­let med par­ti­er­ne i blå blok he­le ugen.

Fo­to: Linda Ka­strup/ As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.