Po­li­tisk lands­for­ræ­de­ri

BT - - DEBAT - EU Glams­b­jerg

An­ders Lil­jen­søe

Gang på gang hø­rer vi de dan­ske po­li­ti­ke­res pro­pa­gan­di­sti­ske på­stan­de om, at vi bli­ver sat uden for ind­fl ydel­se, hvis vi ik­ke af­gi­ver ind­fl ydel­se til EU. Me­ner po­li­ti­ker­ne vir­ke­lig, at vi mi­ster ind­fl ydel­se ved at af­gi­ve ind­fl ydel­se – el­ler gør de nar ad os?

Si­den hvor­når har EU gi­vet os ind­fl ydel­se på no­get som helst? Hver gang vi stem­mer for de­res ide­er, stjæ­ler de vo­res ind­fl ydel­se. Af sam­me grund har An­gela Mer­kel for­budt Dan­mark en de­mo­kra­tisk fol­ke­af­stem­ning om ban­ku­ni­o­nen.

Til trods for at An­gela Mer­kel ik­ke er valgt ind i no­gen EU- in­stans, så for­hand­ler hun på EUs veg­ne med USA, Rusland og om det græ­ske fal­lit­bo – og der­for øn­sker kans­le­ren, at Dan­mark, via ban­ku­ni­o­nen, skal hæft e for hen­des ufor­svar­li­ge gæld­sæt­ning af Græken­land.

Gen­nem­fø­rel­sen af en ban­ku­ni­on i Dan­mark vil be­ty­de, at Dan­marks part af Tys­klands gi­gan­ti­ske Græken­lands- un­der­skud vil bli­ve på­ført det dan­ske stats­bud­get med ca. 600 mia kr. Den­ne astro­no­mi­ske trus­sel mod vo­res vel­færd vil blot væ­re be­gyn­del­sen på EUs over­greb, se blot på bør­ne­check­en, som kun er en spæd be­gyn­del­se.

Det helt store spørgs­mål mel­der sig: Hvem af de dan­ske po­li­ti­ke­re går ind for de­mo­kra­ti og vil over­la­de spørgs­må­let om ban­ku­ni­o­nen til den dan­ske be­folk­ning? I mod­sat fald er de lands­for­ræ­de­re.

Tys­klands kans­ler An­gela Mer­kel var på be­søg i Dan­mark for en må­ned si­den.

Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.