’ FAN­TA­STISK AT

Marcus Andersen og Ce­ci­lie Hei­berg fik kun fem ti­mers sol­fe­rie i Tu

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

HJEM I SIK­KER­HED

» Det er dej­ligt at kun­ne kom­me hjem. Det var det vi hav­de hå­bet på og fan­ta­stisk, at der bli­ver re­a­ge­ret. «

Så­dan si­ger Marcus Andersen, der er gym­na­sie­e­lev og li­ge nu op­hol­der sig i den tu­ne­si­ske ba­de­by Sous­se. Nyhe­den er en for­løs­ning på den fru­stra­tion, som han og kæ­re­sten Ce­ci­lie Hei­berg har haft, si­den de fik nyhe­den om ter­r­or­an­gre­bet.

Rej­se­bu­reau­er­ne Spies og Bravo Tours med­del­te nem­lig i går ef­ter­mid­dag, at de i dag eva­ku­re­rer samt­li­ge dan­ske­re ef­ter at ha­ve tø­vet i me­re end et døgn.

Der­med er det og­så slut med den ud­vis­hed og ut­ryg­hed, der er fulgt i kølvan­det på det vold­som­me ter­r­or­an­greb.

Og det har væ­ret en på al­le må­der aty­pisk fe­rie for par­ret: ‘ The­re is a ter­r­o­rist at­ta­ck’ Med dis­se ord blev kæ­re­ste­par­ret fre­dag mid­dag gen­net væk fra stran­den af en ho­telan­sat. De to un­ge gym­na­sie­e­le­ver er på de­res før­ste ba­de­fe­rie ale­ne og har kun væ­ret i Sous­se i få ti­mer.

» Jeg tro­e­de, det var en jo­ke, men så kom­mer en eng­læn­der og for­tæl­ler os, at der har væ­ret sky­de­ri­er, « si­ger Marcus Andersen til BT.

Kon­stant på ho­tel­let

Han og kæ­re­sten skyn­der sig op på ho­tel­let, og her har de me­re el­ler min­dre kon­stant op­holdt sig si­den gårs­da­gens vold­som­me ter­r­or­anslag, hvor en mand gik amok med en Ka­las­h­ni­kov på stran­den og skød og dræb­te mindst 38 men­ne­sker – ho­ved­sa­ge­ligt turi­ster fra Eng­land, Tys­kland og Bel­gi­en.

Marcus Andersen og kæ­re­sten op­hol­der sig på ho­tel Mar­ha­ba Roy­al Sa­lem ca. ti ki­lo­me­ter fra der, hvor ter­r­or­ansla­get fandt sted. De kun­ne ik­ke selv hø­re skud­de­ne, men hør­te si­re­ner­ne og så de man­ge po­li­ti­bi­ler og fi­re­hjul­struk­ne ef­ter­ret­nings­bi­ler, der su­se­de for­bi. Før de vid­ste, hvor slemt det var, hav­de Ce­ci­lie Hei­bergs mor al­le­re­de rin­get for at hø­re, om de var o. k. Hun hav­de læst om ter­r­or­an­gre­bet på net­tet.

Helt i chok

» Jeg var fuld­stæn­dig i chok, da det gik op for mig, hvad der var sket. Ba­re i chok, « si­ger Marcus Andersen, der bor i Farum og går i 2. g.

Op­hol­de­ne på ho­tel­væ­rel­set er kun ble­vet af­brudt af nog­le få re­stau­rant- tu­re, og par­ret har stort set in­gen in­for­ma­tion få­et af de­res rej­sesel­skab Sun Tours, der er en del af Bravo Tours. Kun for­di de til­fæl­dig­vis mød­te to gu­i­der i lob­by­en – som var på vej væk fra ho­tel­let – fik de lidt prak­ti­ske in­for­ma­tio­ner.

» Det er ik­ke i or­den. Vi er to på 18 år, der er på vo­res før­ste rej­se sam­men, og så sker der et ter­r­or­an­greb. Så vi er me­get ban­ge. Og så bli­ver vi ik­ke kon­tak­tet af rej­sesel­ska­bet. Vi vil­le ba­re hjem, men fik at vi­de af gu­i­der­ne, at vi først kun­ne kom­me hjem tors­dag, « si­ger han.

Nu vil rej­sesel­ska­ber­ne hen­te al­le dan­ske­re hjem fra Tu­nesi­en i dag søn­dag.

Fru­stra­tio­nen over at skul­le ven­te helt til tors­dag er nu vendt til glæ­de over, at rej­sesel­ska­bet evaku­e­rer al­le dan­ske­re i dag.

Ind­til lør­dag ef­ter­mid­dag holdt Bravo Tours el­lers fast på, at der ik­ke kun­ne bli­ve ta­le om evaku­e­ring. Men sel­ska­bet fortrød.

» Gæ­ster på desti­na­tio­ner­ne faldt fint til ro i går, men ef­ter at de har so­vet på op­le­vel­ser­ne, er de må­ske ble­vet en smu­le ke­de af he­le si­tu­a­tio­nen. Selv­om de er 10- 15 km væk fra, hvor sky­de­ri­er­ne fo­re­gik, er op­le­vel­sen al­li­ge­vel kom­met tæt på. Der­for hen­ter vi gæ­ster­ne hjem, « si­ger kom­merci­el di­rek­tør i Bravo Tours Git­te Søn­der­gaard.

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

Marcus Andersen og hans kæ­re­ste Ce­ci­lie Hei­berg var kun nog­le få ti­mer i Sous­se før de­res fe­rie blev øde­lagt af et ter­r­or­an­greb. Nu er et døgns fru­stra­tio­ner vendt til glæ­de over at kom­me hur­tigt hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.