Oba­ma sang for of­re­ne

USAs præ­si­dent tal­te åbent om ra­ce­for­dom­me ved drab­sof­fers be­gra­vel­se

BT - - NYHEDER - Bent Blüd­ni­kow bbl@ ber­ling­s­ke. dk

STÆRK TA­LE

» Vi bør nu ind­se, på hvil­ken må­de ra­ce­for­dom­me kan på­vir­ke os, selv når vi ik­ke kan se dem. Vi må be­skyt­te os mod ik­ke blot ra­ce­had, men og­så mod den me­re raf­fi­ne­re­de fri­stel­se til at rin­ge til Jo­hn­ny og ik­ke til Ja­mal, når det gæl­der en job­sam­ta­le. «

Or­de­ne er præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­mas, og en del af hans me­get di­rek­te ta­le ved be­gra­vel­sen i Char­le­ston, South Ca­ro­li­na, af præ­sten Cle­men­ta Pin­ck­ney, der blev dræbt un­der mas­sa­kren sid­ste ons­dag, hvor en 21- årig hvid mand skød og dræb­te ni per­so­ner i en lo­kal kir­ke.

Oba­ma over­ra­ske­de til­hø­rer­ne ved at bry­de ud i so­losang, hvor­ef­ter al­le fulg­te ham i ’ Ama­zing Grace’.

Hyl­det

Oba­ma sag­de bl. a.: » Ud af den­ne for­fær­de­li­ge tragedie har Gud vist os nå­de som na­tion, for­di han har til­ladt os at se, hvor vi var blin­de. Han har gi­vet os en chan­ce, hvor vi var fortab­te, til at fin­de det bed­ste i os selv. « Iføl­ge ame­ri­kan­ske me­di­er føl­tes præ­si­dent Oba­mas ta­le som en præ­di­ken, der nær­mest blev mu­sisk i de fø­lel­ses­præ­ge­de pas­sa­ger. Pu­bli­kum rej­ste sig, klap­pe­de og hyl­de­de Oba­ma, da han nævn­te hvert af of­re­ne for sky­de­ri­et og er­klæ­re­de, at de al­le hav­de få­et Guds nå­de.

Den 21- åri­ge mand, der åb­ne­de ild i Char­le­stons Ema­nu­el Afri­can Epi­sco­pal Church, hav­de tid­li­ge­re er­klæ­ret, at han vil­le dræ­be sor­te men­ne­sker, og et ma­ni­fest på in­ter­net­tet, som han hav­de lagt ud, do­ku­men­te­re­de, at han er ra­cist. Oba­ma sag­de i sin ta­le, at mor­de­ren øn­ske­de » at gø­re skel, der har rød­der tilbage i na­tio­nens ori­gi­na­le synd, stør­re, « og præ­si­den­ten til­fø­je­de: » Gud hav­de an­dre pla­ner. Han vid­ste ik­ke, at han blev brugt af Gud. Den for­mode­de mor­der kun­ne ik­ke ane, hvor­dan de myr­de­des fa­mi­li­er vil­le re­a­ge­re, når de så ham i ret­ten, men midt i de­res ube­skri­ve­li­ge sorg hav­de de for­so­nings­ord. «

Na­tio­nen, sag­de Oba­ma, har re­a­ge­ret på mas­sa­kren med en ef­ter­tænk­som selvransagelse, som vi sjæl­dent ser i det of­fent­li­ge liv.

En­ken ef­ter den dræb­te præst og se­na­tor Cle­men­ta Pin­ck­ney, Jen­ni­fer Pin­ck­ney, og døtre­ne Ma­la­na and Eli­a­na føl­ger min­de­høj­ti­de­lig­he­den i Char­le­ston for de ni of­re for mas­sa­kren sid­ste ons­dag. USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma holdt en me­get di­rek­te ta­le og brød ud i sang – ’ Ama­zing Grace’. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.