Chok­bøl­ger gen­nem At­hen og Bruxel­les

BT - - NYHEDER - Jakob Us­sing Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

GRÆSK KRI­SE

Der er kø for­an hæ­veau­to­ma­ter­ne i At­hen og chok i Bruxel­les.

Kort ef­ter mid­nat nat­ten til i går an­non­ce­re­de den græ­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Ale­xis Tsi­pras, at han vil sen­de det af­ta­le­for­slag fra kre­di­to­rer­ne, som han ik­ke selv vil ac­cep­te­re, til fol­ke­af­stem­ning 5. juli. Græker­ne skal stem­me ja el­ler nej i en af­stem­ning, og et nej kan mu­lig­vis fø­re til en græsk exit fra eu­ro­en.

Nog­le kal­der det et stra­te­gisk mester­træk fra Ale­xis Tsi­pras, der har fan­get kre­di­to­rer­ne med buk­ser­ne ne­de, for vil de vir­ke­lig stå fast på re­form­kra­ve­ne og der­med ri­si­ke­re en græsk exit fra eu­ro­en med ufor­ud­si­ge­li­ge kon­se­kven­ser?

Hår­de svar

Det ty­der alt dog på. Fi­nans­mi­ni­stre­ne fra de øv­ri­ge eu­ro­lan­de var cho­ke­re­de og hår­de i de­res ud­mel­din­ger, da de an­kom til eu­ro­grup­pe­mø­de i går ef­ter­mid­dag.

» Jeg er me­get ne­ga­tivt overrasket over den græ­ske be­slut­ning. Græken­land har luk­ket dø­ren for yder­li­ge­re for­hand­lin­ger. Nu må vi hø­re fra den græ­ske mi­ni­ster og ta­le om kon­se­kven­ser­ne, « sag­de Hol­lands fi­nans­mi­ni­ster Jero­en Di­js­sel­blo­em, der er for­mand for eu­ro­grup­pen.

Med Tsi­pras’ af­vis­ning af det se­ne­ste for­slag fra kre­di­to­rer­ne og ud­mel­din­gen om fol­ke­af­stem­nin­gen skal fi­nans­mi­ni­stre­ne nu dis­ku­te­re de mu­li­ge sce­na­ri­er - her­un­der en græsk exit fra eu­ro­en. Fle­re un­der­stre­ge­de, at de ik­ke vil for­læn­ge sik­ker­heds­net­tet un­der Græken­land til ef­ter fol­ke­af­stem­nin­gen.

Sik­ker­heds­net­tet ud­lø­ber i over­mor­gen, og det er der­med uvist, om de græ­ske ban­ker over­ho­ve­det kan åb­ne mandag.

I At­hen er chok­ket no­gen­lun­de li­ge så stort. Bil­le­der­ne væl­ter al­le­re­de ind af lange kø­er for­an hæ­veau­to­ma­ter­ne i den græ­ske ho­ved­stad.

Græker­ne står igen i kø for­an hæ­veau­to­ma­ter­ne i At­hen ef­ter med­del­el­sen om, at re­ge­rin­gen sen­der kre­di­to­rer­nes for­slag til fol­ke­af­stem­ning. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.