Som­mer­hus­mar­ked i by­en

BT - - NYHEDER -

STOR­BY- LEJ­LIG­HE­DER

Et som­mer­hus på Mols, ved Vester­ha­vet el­ler i Ska­gen.

Det er nog­le af de kend­te geo­gra­fi­ske va­ri­an­ter in­den for fe­ri­e­bo­li­ger. Men fak­tisk bru­ges luk­suri­ø­se kø­ben­hav­ne­radres­ser og­så som som­mer­hu­se.

Iføl­ge In­for­ma­tion har 33 ud af 84 lej­lig­he­der op­ført i 2005 på Islands Bryg­ge i det cen­tra­le København på in­tet tids­punkt haft re­gi­stre­ret en fol­ke­re­gi­ste­radres­se, selv om lej­lig­he­der­ne er ble­vet solgt.

På pa­pi­ret er lej­lig­he­der­ne ube­bo­e­de, men i vir­ke­lig­he­den bli­ver de ty­pisk brugt af velhavere som fe­ri­e­bo­li­ger, skri­ver In­for­ma­tion.

Tek­nik- og mil­jø­borg­me­ster i Kø­ben­havns Kom­mu­ne Mor­ten Ka­bell ( EL) kal­der si­tu­a­tio­nen ’ helt gro­tesk’. Han hen­vi­ser til, at det for­trins­vis er ud­lands­dan­ske­re, der be­nyt­ter sig af kø­ben­hav­n­er­lej­lig­he­der­ne.

» Det er for­rykt, at vi bygger bo­li­ger i København, som man ik­ke bor i, men som bru­ges som som­mer­hu­se og hyg­ge­lej­lig­he­der for folk, der bor i ud­lan­det, « si­ger han til In­for­ma­tion. BNB

Af de 7.341 ejer­lej­lig­he­der, der blev op­ført i Kø­ben­havns Kom­mu­ne fra 2000 til 2014, er næ­sten hver tien­de iføl­ge en op­gø­rel­se fra Bo­li­gø­ko­no­misk Vi­dens­cen­ter re­gi­stre­ret som ube­bo­et. Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.