Fle­re stu­den­ter­hu­er på vej til ghet­to- om­rå­der

BT - - NYHEDER - Fo­to: Mat­hi­as Løv­gren Bo­je­sen

MO­BI­LI­TET

En stu­den­terek­sa­men er kun for de vel­b­jer­ge­de og for dem med ve­lud­dan­ne­de for­æl­dre, der kan hjæl­pe med ma­te­ma­ti­kop­ga­ver­ne og dansk­sti­len.

Den for­dom gør fle­re og fle­re un­ge fra lan­dets ghet­to­om­rå­der til skam­me.

En ny analyse fra in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­marks Al­me­ne Bo­li­ger ( BL) vi­ser nem­lig, at fle­re og fle­re un­ge fra ghet­to- om­rå­der­ne får et ek­sa­mens­be­vis på en gym­na­si­al ud­dan­nel­se i hån­den.

Fra 2008 til 2014 er an­de­len af un­ge fra de 33 mest ud­sat­te ghet­to­om­rå­der, der får en stu­den­ter­hue på ho­ve­d­et, ste­get med 58 pro­cent, mens tal­let kun er ste­get med 16 pro­cent for lan­det sam­let set. Det be­ty­der, at an­de­len af 18- 22- åri­ge i de ud­sat­te bo­lig­om­rå­der, der får en stu­den­terek­sa­men el­ler en ek­sa­men fra en an­den gym­na­si­al ud­dan­nel­se, er 26,7 pro­cent. Det er me­re end hver fjer­de.

For he­le lan­det er an­de­len 38,2 pro­cent, vi­ser be­reg­nin­ger­ne, som blandt an­det er fo­re­ta­get på bag­grund af tal fra AE- rå­det.

Iføl­ge Frans Clem­men­sen, der er che­fø­ko­nom i BL, skyl­des for­bed­rin­gen in­te­gra­tio­nen i om­rå­der­ne.

Føl­ger al­min­de­li­ge nor­mer

» De ind­van­dre­re, der bor i ghet­to- om­rå­der­ne, be­gyn­der at nær­me sig nor­mer­ne i det dan­ske sam­fund. Det er det, der sker, når der er gå­et nog­le ge­ne­ra­tio­ner. De­res for­æl­dre og æl­dre sø­sken­de bak­ker op om de­res ud­dan­nel­se, for­di de har fun­det ud af, at for­ud­sæt­nin­gen for at kla­re sig godt i det dan­ske sam­fund er en ud­dan­nel­se, « si­ger Frans Clem­men­sen til tv2. dk. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.