TOP- 3F’ER REDD

Fag­for­e­nings- boss kun­ne ik­ke sæl­ge sit som­mer­hus, men så kom fag­for­e­nings­ven­ner­ne og køb­te hu­set - for med­lem­mer­nes pen­ge

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk ksv@ bt. dk

MEL­LEM VEN­NER

Ka­ri­na Svens­gaard En af de ab­so­lut­te top­folk i Dan­marks stør­ste fag­for­e­ning, 3Fs ho­ved­kas­se­rer Ul­la Sø­ren­sen, for­søg­te ad fle­re om­gan­ge i 2008 og 2009 at sæl­ge sit som­mer­hus i Bork Havn, ik­ke langt fra Vester­ha­vet, i det midtjy­ske. Ef­ter at ha­ve pil­let sin ejen­dom af mar­ke­det to gan­ge solg­te hun - uden pris­nedslag - i de­cem­ber 2010 til fag­for­e­nings- ven­ner­ne til den pris, som an­dre ik­ke vil­le gi­ve.

Hand­len ske­te på et tids­punkt, hvor som­mer­hus­sal­get en­ten styrt­dyk­ke­de el­ler stod i stam­pe i Dan­mark, og i dag kri­ti­se­rer fle­re eks­per­ter sal­get. Dels for­di top- 3F’eren sælger til en fe­ri­e­fond det sted, hvor hun selv ar­bej­der, og dels for­di hu­set blev solgt til en me­re end et år gam­mel ud­bud­spris, og uden at som­mer­hu­set blev vur­de­ret på ny.

Han­del mel­lem par­ter

’ Set i bag­klog­ska­bens lys bur­de vi ha­ve haft en ek­stern, uaf­hæn­gig va­lu­ars vur­de­ring af han­delspri­sen, når der er ta­le om en han­del mel­lem nært­stå­en­de par­ter - og­så selv om jeg hav­de en ejen­doms­mæg­lers vur­de­ring af salgs­pri­sen,’ skri­ver Ul­la Sø­ren­sen i en e- mail til BT.

Ul­la Sø­ren­sen blev i 2006 ho­ved­kas­se­rer i 3F, hvor hun ind­går i den fi­re mand store for­bunds­le­del­se. Ul­la Sø­ren­sen op­ly­ser, at som­mer­hu­set, som hun køb­te i 2004, var til salg ‘ i en gan­ske kort pe­ri­o­de fra april 2008 til en salgs­pris på 1.445.000 kr.’

’ Ef­ter kort tid tog jeg det af mar­ke­det igen. Et år ef­ter - i marts 2009 - fik jeg la­vet et nyt salgs­bud­get hos sam­me ejen­doms­mæg­ler. Her blev pri­sen sat til 1.370.000 kr. - iføl­ge mæg­le­ren var det en hur­ti­ge­re om­sæt­te­lig pris. I de­cem­ber træk­ker jeg hu­set af mar­ke­det igen,’ skri­ver Ul­la Sø­ren­sen.

’ Ori­en­te­rings­mø­de’

Et år se­ne­re, i ef­ter­å­ret 2010, hol­der Ul­la Sø­ren­sen, for­ud for at fag­for­e­nin­gen TræIn­du­stri- Byg, TIB, fu­sio­ne­res med 3F, et ‘ ori­en­te­rings­mø­de’ med den nyvalg­te for­mand for Byg­ge­grup­pen i 3F, den kend­te fag­for­e­nings­mand Pe­ter Hou­gård Ni­el­sen. Han er på da­væ­ren­de tids­punkt og­så for­mand for to fe­ri­e­fon­de, her­un­der ’ Byg­nings­grup­pens Fe­ri­e­fond af 2005’, der er en 3F- fond, som en­der med at kø­be Ul­la Sø­ren­sens ejen­dom.

På mø­det for­tæl­ler Pe­ter Hou­gård Ni­el­sen, at fe­ri­e­fon­den er på ud­kig ef­ter nye som­mer­hu­se, som med­lem­mer­ne kan le­je.

’ Her næv­ner jeg, at fon­den da ger­ne må kig­ge på mit hus, da det ly­der som om, det le­ver op til de kri­te­ri­er, der sø­ges ef­ter ( f. eks. placering, stør­rel­se, stan­dard og stand). Det gør fon­den så. For­man­den var selv­føl­ge­lig me­get in­ter­es­se­ret i at få un­der­søgt, om pri- sen på salgs­op­stil­lin­gen sta­dig var mar­kedspri­sen. Ef­ter de har tjek­ket hu­set, pri­sen m. v., får jeg at vi­de, at de ger­ne vil ind­gå en han­del,’ skri­ver Ul­la Sø­ren­sen, som ik­ke har sva­ret på, om der lig­ger et re­fe­rat fra det på­gæl­den­de mø­de.

Ul­la Sø­ren­sen sælger 16. de­cem­ber 2010 sit som­mer­hus til fe­ri­e­fon­den, der be­ta­ler 1.370.000 kr. for det. Det er den pris, som som­mer­hu­set blev ud­budt til i marts 2009, men som in­gen kø­be­re hop­pe­de på.

Kan du for­stå, hvis med­lem­mer af 3F sy­nes, at det her lig­ner pam­pe­ri?

’ Nej, men som jeg skrev ind­led­nings­vis, bur­de vi ha­ve haft en ek­stern, uaf­hæn­gig va­lu­ars vur­de­ring af han­delspri­sen, når der er ta­le om en han­del mel­lem nært­stå­en­de par­ter. Men med­lem­mer­ne, som er knyt­tet til fe­ri­e­fon­den, kan væ­re fuld­stæn­dig sik­re på, at hand­len var re­el, og mit kla­re ind­tryk er, at kø­ber vur­de­re­de, at pri­sen var helt o. k.,’ skri­ver Ul­la Sø­ren­sen.

In­gen dob­bel­trol­le

Hun af­vi­ser, at hun som ho­ved­kas­se­rer i 3F har en dob­bel­trol­le i sa­gen:

’ Mid­ler­ne og som­mer­huspor­te­følj­en ind­går ik­ke i det års­regn­skab, som jeg har an­svar for. Fon­den er en selv­stæn­dig juri­disk en­hed, som ik­ke er en del af 3F. Det er ude­luk­ken­de fe­ri­e­fon­dens be­sty­rel­se, der har mu­lig­hed for at ta­ge stil­ling til køb og salg,’ skri­ver hun.

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.