’ Vi har få­et et knald­godt hus til pen­ge­ne’

BT - - NYHEDER -

Da­væ­ren­de for­mand for fe­ri­e­fon­den i byg­ge­grup­pen i 3F Pe­ter Hou­gård Ni­el­sen be­kræf­ter i dag, at det var ham og en byg­ge­sag­kyn­dig fra 3F, som ale­ne kom frem til, at Ul­la Sø­ren­sens som­mer­hus godt kun­ne kø­bes til 1.370.000 kr., som det var vur­de­ret til me­re end et år for­in­den. Kan du ik­ke se, at der en sam­men­blan­ding af rol­ler­ne, hvor en 3F- kas­se­rer sælger sit som­mer­hus til fe­ri­e­fon­den?

» Det me­ner jeg ik­ke. Der vil of­te væ­re en sam­men­flet­ning, hvor vi fo­re­slås hu­se af med­lem­mer, el­ler folk vi ken­der. Men jeg kan ær­ligt si­ge, at Ul­la Sø­ren­sen in­gen ind­fly­del­se har haft på, om vi kø­ber det hus. Vi har kig­get på det hus, nøj­ag­tig som vi kig­ger på al­le an­dre hu­se. Vi har ik­ke gjort det her for at gø­re Ul­la Sø­ren­sen en tje­ne­ste. Vi ved godt, at vi har et kri­tisk bag­land, men vi kan fuldt ud stå in­de for det her. Vi me­ner, vi har få­et et knald­godt hus til pen­ge­ne, « si­ger Pe­ter Hou­gård Ni­el­sen.

’ Vi un­der­sø­ger mar­ke­det’

I går ud og kø­ber et hus til en pris, som er sat et år for­in­den, uden at I har en ek­stern mæg­ler på. Hvor­for gør I det?

» Nej, men vi un­der­sø­ger mar­ke- det. Vi kig­ger på, hvad hu­se bli­ver solgt til på det tids­punkt og la­ver nog­le vur­de­rin­ger ud­fra det. Vi har nog­le kri­te­ri­er for, hvad vi kø­ber. Vi pla­ce­rer selv nor­malt in­ven­ta­ret, vi skif­ter nye hår­de hvi­de­va­rer ud, og vi ma­ler hu­set, og det kan hur­tigt lø­be op i 150.000 kr. Her var hu­set i en kva­li­tet, så det slet ik­ke var nød­ven­digt. Der­for var pri­sen god. «

Hvor­for by­der I ik­ke ind med en la­ve­re pris?

» For­di hu­set var nyi­stand­s­at og ma­let, og in­ven­ta­ret hav­de en vær­di, som gjor­de, at vi men­te, at det var de 1,3 mio. kr. værd. Vi kun­ne da godt ha­ve sid­det og ven­tet med kor­slag­te ar­me, til det gik på tvangs­auk­tion, men her stod et hus, som vi kun­ne få til en pris, som vi men­te var god, « si­ger Pe­ter Hou­gård Ni­el­sen.

ufjo+ ksv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.