Eks­per­ter: ’ Det er no­get ro­de­ri’

BT - - NYHEDER - Ksv+ ufjo

Der teg­ner sig et mud­ret bil­le­de af den ejen­doms­han­del, som 3Fs ho­ved­kas­se­rer Ul­la Sø­ren­sen ind­gik med fe­ri­e­fon­den i byg­ge­grup­pen i 3F tilbage i 2010. Det me­ner to eks­per­ter. » Der er ik­ke be­gå­et ulov­lig­he­der, men moralsk er det for­kert. Det er no­get ro­de­ri, at man har ik­ke gjort sig rol­ler­ne klart in­den hand­len. De skal helt op­lagt væ­re ad­skil­te, « si­ger pro­fes­sor i of­fent­lig for­valt­ning og or­ga­ni­sa­tion Hen­ning Jør­gen­sen fra Aal­borg Uni­ver­si­tet.

Sal­get ske­te på et tids­punkt, hvor som­mer­hus­sal­get i det me­ste af lan­det lå stille. Al­li­ge­vel ind­hen­te­de fe­ri­e­fon­den ik­ke en vur­de­ring fra en ek­stern ejen­doms­mæg­ler, før man sag­de ja til at kø­be som­mer­hu­set til den pris, som som­mer­hu­set var ud­budt til me­re end et år for­in­den - og som in­gen an­dre kø­be­re hav­de vil­let gi­ve.

» Man skal selv­føl­ge­lig ha­ve en uaf­hæn­gig ejen­doms­mæg­ler el­ler va­lu­ar til at la­ve en ak­tu­el vur­de­ring. Det si­ger sig selv, at det er for­ud­sæt­nin­gen for en han­del. Pri­sen kan jo gi­ve ind­tryk af, at der fo­re­går no­get skum­melt, og­så selv­om det ik­ke er ulov­ligt, « si­ger Hen­ning Jør­gen­sen.

Det er ad­vo­kat Tom­my V. Chri­sti­an­sen fra Jyl­lands stør­ste ad­vo­kat­kon­tor enig i:

» Det er selvsagt be­tæn­ke­ligt, hvis som­mer­hu­set blot er solgt uden en for­ud­gå­en­de vur­de­ring, når hen­ses til, at der kan rej­ses tvivl om pri­sen på som­mer­hu­set. Det ty­der på, at det nor­ma­le mod­sæt­nings­for­hold mel­lem kø­ber og sælger ik­ke helt har fun­ge­ret, som det bur­de. « , me­ner Tom­my V. Chri­sti­an­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.