3F- for­mand: Der bør væ­re en ek­stern vur­de­ring

BT - - NYHEDER - Per Chri­sten­sen, for­mand for 3F. Fo­to: Hen­ning Bagger

RE­AK­TION

For­man­den for 3F, Per Chri­sten­sen, er ’ ab­so­lut over­be­vist om, at fe­ri­e­fon­den som kø­ber - med bå­de fag­lig ind­sigt og er­fa­ring - har vur­de­ret, at pri­sen var o. k. , og at Ul­la Sø­ren­sen som sælger på bag­grund af ejen­doms­mæg­le­rens vur­de­ring har væ­ret sik­ker på, at hand­len blev gen­nem­ført på et for­svar­ligt grund­lag.

Det skri­ver han i en mail til BT ef­ter at væ­re ble­vet fo­re- lagt Ul­la Sø­ren­sens som­mer­hus- han­del.

» Men sta­dig­væk vil jeg som for­mand for 3F fast­hol­de, at man bør fri­hol­de 3F – og til­knyt­te­de virk­som­he­der som fe­ri­e­fon­den her – for nok så ube­ret­ti­ge­de an­kla­ger. Der­for er jeg me­get enig i, at hvis han­del mel­lem nært­stå­en­de par­ter gen­nem­fø­res - så bør man i hvert fald ind­hen­te vur­de­ring fra en ek­stern, uaf­hæn­gig sag­kyn­dig på om­rå­det, så in­gen kan spre­de en - nok så ube­ret­ti­get - tvivl om han­delspri­sen. «

ufjo + ksv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.