Fa­ta­lt mø­de med

Fa­mi­li­en Ham­mer­s­ch­midt ret­ter en skarp kri­tik mod den or­to­pæd­kirur­gi­ske af­de­ling på Nord­s­jæl­lands stør­ste ho­spi­tal

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

FAR­LI­GE BAK­TE­RI­ER

Curt Ham­mer­s­ch­midt var 64 år, da han blev ind­lagt med en bræk­ket hoft e. Men han for­lod al­drig sy­ge­hu­set, og to år eft er var han død.

Re­si­sten­te bak­te­ri­er på ho­spi­ta­let åd ham op.

De mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er af ty­per­ne MRSA og ESBL samt et hårdt an­greb af sta­fy­lokok­ker tog på tragisk vis li­vet af ham. Sta­fy­lokok­ker­ne fi k han gen­nem et ka­te­ter, han hav­de i hal­sen, men in­gen ved, hvor­dan han un­der ind­læg­gel­sen er ble­vet smit­tet med MRSA og ESBL.

Hans hu­stru, Ina Ham­mer­s­ch­midt, er ry­stet over det lange for­løb. Hun be­skri­ver Hil­le­rød Ho­spi­tal ‘ som det sid­ste sted, hun no­gen­sin­de skal ind­læg­ges’.

» Jeg hav­de ik­ke reg­net med, at det vil­le en­de så­dan her. Det gik ned ad bak­ke fra dag et, men jeg tro­e­de ik­ke, jeg skul­le sid­de ale­ne nu. Det er sta­dig nyt for mig, selv­om der er gå­et fem må­ne­der, « si­ger hu­stru­en.

Som BT tid­li­ge­re har skre­vet, er an­tal­let af pa­tien­ter, der bli­ver smit­tet med mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er un­der ind­læg­gel­se på dan­ske ho­spi­ta­ler, ste­get kraft igt det sid­ste par år.

Især hånd­hy­giej­ne og ren­gø­ring er af­gø­ren­de for be­kæm­pel­sen af de yderst smit­ten­de bak­te­ri­er. Men som fa­mi­li­en Ham­mer­s­ch­midt for­tæl­ler, bå­de med ord og billeder, kneb det ge­val­digt med ren­gø­rin­gen på Hil­le­rød Ho­spi­tal. Og det end­te alt­så med at få skæb­nesvan­gre føl­ger.

Han var 181 cm høj og ve­je­de be­sked­ne 64 kg, før han blev ind­lagt. Men eft er det lange syg­doms­for­løb var han så afk ræft et, at væg­ten kun vi­ste 53 kg.

» Det kan jo ik­ke væ­re rig­tigt, at man skal dø af at kom­me på ho­spi- ta­let, « si­ger Ina Ham­mer­s­ch­midt.

Et fald ned ad en trap­pe sat­te det he­le i gang. Selv­om han led af lun­ge­syg­dom­men kol, bur­de det umid­del­bart væ­re ufar­ligt for en el­lers frisk og ak­tiv 64- årig mand at bli­ve ind­lagt med en bræk­ket hoft e. Men for Curt Ham­mer­s­ch­midt gik det hur­tigt galt.

Ane­de det ik­ke

» I 2013 ( de­cem­ber, red.), 14 må­ne­der eft er, at han fi k en ny hoft e, får vi at vi­de, at han har sta­fy­lokok­ker i blo­det. De ane­de det ik­ke, « si­ger hu­stru­en.

Det var el­lers eft er et år med fl ere uhel­di­ge fald og brud på bå­de ven­stre og høj­re hoft e.

I ja­nu­ar 2014 blev Curt Ham­mer­s­ch­midt ind­lagt med vej­rtræk­nings­pro­ble­mer, lun­ge­be­tæn­del­se og et for højt in­fek­tions­tal. Li­ge­som han hav­de en byld på ven­stre hoft e eft er en in­fek­tion i ope­ra­tions­sår­et.

Og pro­te­sen i ven­stre hoft e end­te da og­så med at bli­ve fj er­net, net­op for­di den var in­fi ce­ret med sta­fy­lokok­ker. Sta­dig bå­de lo­kalt i sår­et og i blo­det.

Ope­ra­tio­nen var dog ik­ke suc­ces­fuld, så det kræ­ve­de en ny. Men den blev ud­sat, for­di læ­ger­ne un­der sid­ste ope­ra­tion ik­ke fi k fj er­net klip­se­ne, som holdt sår­et sam­men. En re­gu­lær fejl.

I fe­bru­ar 2014 vi­ste prø­ver fort­sat sta­fy­lokok­ker, og i marts blev han og­så iso­le­ret på ho­spi­ta­let, for­di han var ble­vet smit­tet med ESBL- bak­te­ri­er. Det er an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­te bak­te­ri­er, som spre­des via aff øring. Fra pa­tient til pa­tient el­ler fra sund­heds­per­so­na­le til pa­tient.

Og i slut­nin­gen af april kun­ne Curt Ham­mer­s­ch­midt fø­je end­nu fl ere ting til li­sten.

Han var po­si­tiv for MRSA, ESBL og hav­de sta­fy­lokok­ker i blo­det. Han var afk ræft et, hav­de dob­belt­si­dig lun­ge­be­tæn­del­se, pro­ble­mer med hoft en og mistænk­tes at ha­ve en blod­prop i hjer­nen. Og så lå han sta­dig i iso­la­tion.

» Han er ble­vet be­hand­let for alt mu­ligt an­det, men han blev al­drig be­hand­let for sta­fy­lokok­ker. Og han lå sim­pelt­hen i iso­la­tion, så lang tid, at man tror, det er løgn. Først på or- to­pæd­kirur­gisk, hvor det stod vær­st til, og så blev han sendt vi­de­re til me­di­cinsk af­de­ling, « for­tæl­ler Ina Ham­mer­s­ch­midt.

Vil skju­le fejl

Fa­mi­li­en har an­sat en pri­vat kon­su­lent til at hjæl­pe dem med at fi nde ho­ved og ha­le i sa­gen.

Iføl­ge hu­stru­en be­skri­ver kon­su­len­ten, som bi­står pri­vat­per­so­ner i kla­ger mod sund­heds­væ­se­net, sa­gen som ‘ van­ske­lig og ui­gen­nem­træn­ge­lig’. At hun al­drig før har væ­ret ude for en sag, der har væ­ret så be­svær­lig, for­di de har for­søgt at skju­le en mas­se fejl.

» Der mang­ler navn og ini­ti­a­ler på den be­hand­lings­ansvar­li­ge i 139 ud af 149 prø­ver, og det gør det svært at pla­ce­re et an­svar. Og iden­ti­fi ka­tions­num­me­ret mang­ler og­så, så det er svært at fi nde i det elek­tro­ni­ske sy­stem, « si­ger Ina Ham­mer­s­ch­midt på bag­grund af kon­su­len­tens ar­bej­de.

Curt Ham­mer­s­ch­midt skul­le el­lers på pen­sion, når han fyld­te 65 år, og Ina Ham­mer­s­ch­midt var gå­et på eft er­løn, for­di par­ret skul­le ud at rej­se. Men hun var nødt til at ta­ge ar­bej­de igen.

» Vi gik og tro­e­de på, at det nok skul­le gå i or­den. Men så blev vo­res øko­no­mi fuld­stæn­dig smadret, for­di jeg stod ale­ne med al­le ud­gift er­ne, « si­ger Ina Ham­mer­s­ch­midt, som måt­te si­ge far­vel til sin mand den 24. ja­nu­ar 2015 eft er to hår­de år.

2. de­cem­ber 2013:

Curt fal­der igen og får end­nu et brud på ven­stre hoft e.

18. de­cem­ber 2013:

Ud­skri­ves, men prø­ver vi­ser sta­fy­lokok­ker i blo­det. Det er 13 må­ne­der eft er, Curt blev ope­re­ret før­ste gang. In­gen ane­de, han var smit­tet.

20. ja­nu­ar 2014:

Ind­læg­ges igen med vej­rtræk­nings­be­svær på grund af lun­ge­be­tæn­del­se og højt in­fek­tions­tal. Byld på ven­stre hoft e

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

som føl­ge af tid­li­ge­re in­fek­tion.

21. ja­nu­ar 2014:

Curts ven­stre hoft epro­te­se fj er­nes pga. sta­fy­lokok­ker, og der fj er­nes be­tæn­del­se in­de i hoft en. Og der er sta­dig sta­fy­lokok­ker i blo­det.

7. fe­bru­ar 2014:

Ny ope­ra­tion er nød­ven­dig, for­di en så­kaldt ce­mentspa­cer sid­der for­kert. Ope­ra­tio­nen ud­sky­des, for­di de har glemt at fj er­ne klip­se­ne, der hol­der sår­et sam­men.

Curt Ham­mer­s­ch­midt var iso­le­ret på ene­stue, for­di han i en lang pe­ri­o­de hav­de mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er i krop­pen. Ren­gø­ring og god hånd­hy­giej­ne er to af de vig­tig­ste fak­to­rer i be­kæm­pel­sen af bak­tier­ne. Der­for un­dre­de fa­mi­li­en sig over, at hånd­va­sken var util­gæn­ge­lig. Fo­to: Pri­vat Fa­mi­li­en for­tæl­ler, at der tit var me­get kli­stret på gul­vet. Fo­to: Pri­vat

To år ind og ud af Hil­le­rød Ho­spi­tal end­te til sidst i et døds­fald for den 66- åri­ge Curt Ham­mer­s­ch­midt.

Fo­to: Pri­vat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.