Hil­le­rød Ho­spi­tal

BT - - NYHEDER - Bo­lig. ple­je­bo­lig igen. Curt dør på ho­spi­ta­let.

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

11. fe­bru­ar 2014:

Ope­ra­tio­nen gen­nem­fø­res, og der fi ndes sta­fy­lokok­ker.

19. fe­bru­ar 2014:

Bli­ver ud­skre­vet til genop­træ­ning, men ind­læg­ges kort tid eft er med vej­rtræk­nings­be­svær.

2. marts 2014:

Kom­mer i iso­la­tion med ESBL. og ud­skri­ves. Men ind­læg­ges igen med vej­rtræk­nings­be­svær og dob­belt­si­dig lun­ge­be­tæn­del­se. Sta­dig med ESBL og

sta­fy­lokok­ker og er der­for iso­le­ret. 7. april 2014: Er ble­vet ud­skre­vet, men ved en kon­trol på Hil­le­rød Ho­spi­tal er han MRSA- po­si­tiv, og det væ­sker fra hans ven­stre hoft e.

26. april 2014:

Ind­læg­ges med vej­rtræk­nings­be­svær. Curt er ukon­takt­bar, og læ­ger­ne har mi­stan­ke om en blod­prop i hjer­nen. Han har igen dob­belt­si­dig lun­ge­be­tæn­del­se og er sta­dig i iso­la­tion pga. ho­spi­tals­bak­te­ri­er.

8. maj 2014:

Ope­re­res i hoft en og får fj er­net abs­ces ( en form for byld). Og for­søg på at gi­ve son­demad mis­lyk­kes.

15. juli 2014: Flyt­tes til en ple­je-

1. sep­tem­ber 2014:

Ind­læg­ges med vej­rtræk­nings­be­svær - og ud­skri­ves igen eft er nog­le da­ge.

15. ok­to­ber 2014:

Ind­læg­ges med vej­rtræk­nings­be­svær, og der fi ndes sta­fy­lokok­ker i lun­ger og urin.

4. novem­ber 2014: Ud­skri­ves til

9. de­cem­ber 2014:

Curt Ham­mer­s­ch­midt ind­læg­ges med vej­rtræk­nings­be­svær - og ud­skri­ves igen eft er nog­le da­ge.

27. de­cem­ber 2014: Ind­læg- ges med blod i uri­nen på Her­lev Ho­spi­tal.

12. ja­nu­ar 2015:

Ind­læg­ges med vej­rtræk­nings­be­svær og over­fl yt­tes til in­ten­siv af­de­ling i en pe­ri­o­de.

24. ja­nu­ar 2015:

Ina Ham­mer­s­ch­midt måt­te 24. ja­nu­ar 2015 si­ge far­vel til sin mand ef­ter et langt ind­læg­gel­ses­for­løb, som hun er dybt ry­stet over.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.