Svar fra Hil­le­rød Ho­spi­tal

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk

VI­CE­DI­REK­TØR

Nord­s­jæl­lands Ho­spi­tal vil ik­ke kom­men­te­re el­ler gå ind i en­keltsa­ger, der er i pro­ces i Pa­tien­ter­stat­nin­gen, skri­ver de til BT.

I en mail ud­dy­ber vi­ce­di­rek­tør for Nord­s­jæl­lands Ho­spi­tal To­mas Jo­en Jakob­sen føl­gen­de:

» Det er me­get be­kla­ge­ligt, hvis pa­tien­ter har op­le­vet en man­gel­fuld ren­gø­ring på ho­spi­ta­let, og det vil vi al­tid for­sø­ge at gø­re bed­re.

Må­l­ret­tet ind­sats

Ge­ne­relt har ho­spi­ta­let en om­fat­ten­de og må­l­ret­tet ren­gø­rings- og hy­giej­ne­ind­sats, som over de se­ne­ste år har re­sul­te­ret i et do­ku­men­ter­bart højt ren­gø­rings­ni­veau, og vi le­ver op til de re­gio­na­le krav for ren­gø­ring og hy­giej­ne.

Overo­d­net har ho­spi­ta­let få pro­ble­mer med mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er, hvil­ket skyl­des en me­get ihær­dig og sy­ste­ma­tisk ind­sats på man­ge ni­veau­er. In­fek­tio­ner kan desvær­re ik­ke helt und­gås i et mo­der­ne sam­fund, og selv om al­le da­ta vi­ser, at Nord­s­jæl­lands Ho­spi­tal lig­ger me­get lavt i an­tal­let af ho­spi­tal­s­er­hver­ve­de in­fek­tio­ner, så er hvert en­kelt til­fæl­de bå­de be­kla­ge­ligt og et til­fæl­de for me­get. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.