Har du væ­ret nøgen

Et nyt hæf­te skal hjæl­pe børn og un­ge, der er kom­met til at de­le in­ti­me billeder af sig selv

BT - - NYHEDER - Jo­han­ne Haa­gerup og Mat­hil­de Gra­ver­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ME­RE OM­TAN­KE

Selv om un­ge i dag nær­mest er op­fla­sket med in­ter­ne­t­ad­gang, er net­tets spil­le­reg­ler ik­ke kom­met ind med mo­der­mæl­ken.

Et sti­gen­de an­tal un­ge op­le­ver, at billeder sendt i me­get pri­vat hen­se­en­de til en kæ­re­ste el­ler en ven, bli­ver spredt via so­ci­a­le me­di­er og hav­ner på ste­der, de ik­ke skul­le.

Der­for ud­gi­ver Red Bar­net sam­men med Cen­ter for Di­gi­tal Pæ­da­go­gik og Me­di­e­rå­det for Børn og Un­ge nu hæf­tet ’ Har du væ­ret nøgen på net­tet?’. Hæf­tet skal bå­de op­ly­se børn og un­ge, så de tæn­ker sig bed­re om, før de de­ler føl­som­me billeder, og så in­de­hol­der ma­te­ri­a­let og­så rå­d­giv­ning om, hvad man skal gø­re, hvis ens nø­gen­bil­le­der plud­se­lig fl­o­re­rer på net­tet.

Og det er rig­tig godt, at em­net nu bli­ver ita­le­sat, me­ner po­li­ti­kom­mis- sær Flem­m­ing Kjær­sig, der ar­bej­der i sek­tio­nen for seksu­elt mis­brug af børn ved Rigs­po­li­tiets Na­tio­na­le Cy­ber Cri­me Cen­ter.

Ved ge­ne­relt rig­tig me­get

» Ge­ne­relt ved børn og un­ge rig­tig me­get om, hvor­dan man skal op­fø­re sig på net­tet. Men er det næ­re ven­ner, man chat­ter og ud­veks­ler billeder med, tæn­ker man må­ske ik­ke på, at der i mor­gen kan op­stå en si­tu­a­tion, hvor man plud­se­lig bli­ver uven­ner. Så kan de billeder, man har delt i for­tro­lig­hed, plud­se­lig bli­ve brugt til at hæn­ge én ud på en må­de, som slet ik­ke var til­tænkt, « si­ger po­li­ti­kom­mis­sæ­ren.

Det nye rå­d­giv­nings­ma­te­ri­a­le kom­mer i kølvan­det på fle­re sa­ger om un­ge, der har op­le­vet de­res billeder bli­ve delt på net­tet. En af sa­ger­ne hand­le­de om den så­kald­te Vi­borg­map­pe, der in­de­holdt billeder af ad­skil­li­ge me­re el­ler min­dre af­klæd­te pi­ger helt ned til 13- års- al­de­ren fra den midtjy­ske by, som fl­o­re­re­de fle­re ste­der - uden pi­ger­nes samtyk­ke.

Lan­dets fol­ke­sko­le­læ­re­re er og­så gla­de for Red Bar­nets nye ma­te­ri­a­le, da de har mang­let no­get at støt­te sig til, for­tæl­ler Bjørn Hansen, for­mand for skole- og ud­dan­nel­ses­po­li­tisk ud­valg i Dan­marks Læ­rer­for­e­ning.

I hæf­tet, der lig­ger on­li­ne på Sik­ker­chat. dk, op­for­dres un­ge til at bry­de tavs­he­den og ta­le med no­gen om det, hvis in­ti­me billeder el­ler be­ske­der de­les uden de­res kon­trol. Des­u­den gø­res der op­mærk­som på, at det kan ske for al­le - fle­re kvin­de­li­ge film­stjer­ner, her­i­blandt Jen­ni­fer Lawren­ce, kendt fra ’ Hun­ger Ga­mes’- fil­me­ne, har ek­sem­pel­vis få­et læk­ket pri­va­te nø­gen­bil­le­der.

Hæf­tet be­der des­u­den de un­ge over­ve­je, om det vir­ke­lig er nød­ven­digt at sen­de de in­ti­me billeder. Men er ska­den sket, gæl­der det om at re­a­ge­re hur­tigt, før de in­ti­me billeder spre­des end­nu me­re.

Ik­ke ulov­ligt

Po­li­ti­kom­mis­sær Flem­m­ing Kjær­sig un­der­stre­ger, at der ik­ke er no­get ulov­ligt i at sen­de nø­gen­bil­le­der af sig selv.

» Børn må jo ger­ne sen­de billeder til hin­an­den. Det er ik­ke ulov­ligt - og­så selv om det er nø­gen­bil­le­der. Det er ba­re ube­tænk­somt at gø­re det. En 15- årig pi­ge må ger­ne iføl­ge straf­fe­loven sen­de et bil­le­de af sig selv til sin 17- åri­ge kæ­re­ste. Men hvis nu den 17- åri­ge kæ­re­ste be­gyn­der at sen­de bil­le­det vi­de­re til nog­le af si­ne be­kend­te, så be­går han no­get straf­bart, « si­ger han og fast­slår:

» Det er alt­så ik­ke pi­gen, der tog bil­le­det, der har gjort no­get for­kert. «

SØN­DAG 28. JU­NI 2015

Et sti­gen­de an­tal un­ge op­le­ver, at billeder sendt i me­get pri­vat hen­se­en­de til en kæ­re­ste el­ler en ven, bli­ver spredt via so­ci­a­le me­di­er og hav­ner på ste­der, de ik­ke skul­le.

Modelfoto: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.