’’

BT - - NYHEDER - Flem­m­ing Kjær­sig, po­li­ti­kom­mis­sær

Det er alt­så ik­ke pi­gen, der tog bil­le­det, der har gjort no­get for­kert

» Det er et svært em­ne at snak­ke med ele­ver­ne om, for det er jo ele­ver­nes pri­vats­fæ­re, det hand­ler om. Men det er ham­ren­de vig­tigt at for­tæl­le ele­ver­ne, hvil­ke kon­se­kven­ser det har, når man be­væ­ger sig ind på de her om­rå­der, og der­for er det rig­tig godt med no­get ma­te­ri­a­le, man kan støt­te sig til, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.