SPAR TU­SIN­DER

Ved at sam­le min­dre op­spa­rin­ger hos dit nu­væ­ren­de pen­sions­sel­skab kan du nemt tje­ne op til 70.000 kro­ner

BT - - PRIVAT ØKONOMI - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

PENSIONSFINTE

Har du haft fle­re for­skel­li­ge job gen­nem din kar­ri­e­re?

Så kan det godt væ­re, at der lig­ger en skjult pen­sions- ge­vinst og ven­ter på dig – som du kan få fin­gre i nemt og en­kelt. Man­ge dan­ske­re er nem­lig ik­ke op­mærk­som­me på, at de kan ha­ve fle­re min­dre pen­sions­op­spa­rin­ger fra tid­li­ge­re job, der lig­ger pas­sivt og ko­ster ge­by­rer.

Hvis du ek­sem­pel­vis har en så­kaldt ’ klat­pen­sion’ hos to an­dre sel­ska­ber, så kan du hur­tigt kom­me til at be­ta­le mel­lem 1.000 og 1.500 kr. om året i ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, uden at du be­mær­ker det.

Der­med kan din op­spa­ring over tid bli­ve ædt op af ge­by­rer.

I øje­blik­ket er der en frit lej­de- ord­ning, hvor det er gra­tis at flyt­te pen­sio­ner fra tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ve­re til dit nu­væ­ren­de sel­skab, hvis op­spa­rin­gen er un­der 20.000 kr. Af­ta­len, som pen­sions­sel­ska­ber­ne har ind­gå­et i fæl­les­skab, fort­sæt­ter i he­le 2015.

» Det vil væ­re en øko­no­misk for­del for rig­tig man­ge - især hvis de tid­li­ge­re op­spa­rin­ger ik­ke er så store. Og så er det og­så et plus, at det gi­ver et bed­re over­blik, når du har det he­le sam­let ét sted, « si­ger Hans Pe­ter Chri­sten­sen, der er pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver og di­rek­tør hos Uvil­di­ge. dk.

Ædt op af ge­by­rer

Ved at sam­le pen­sions­op­spa­rin­ger­ne spa­rer man pen­ge, for­di man der­med kun be­ta­ler om­kost­nin­ger til ad­mi­ni­stra­tion ét sted. Ge­by­rer­ne kan svin­ge fra sel­skab til sel­skab, men en be­reg­ning fra Pen­sionDan­mark vi­ser, at hvis man ek­sem­pel­vis spa­rer 1.000 kr. om året i ad­mi­ni­stra­tions- om­kost­nin­ger over et helt ar­bejds­liv, så kan det gi­ve 70.000 kr. ek­stra i lom­men, når pen­sions­op­spa­rin­gen skal ud­be­ta­les. » Hvis de ba­re står, og der ik­ke bli­ver ind­be­talt på dem, så kan de bli­ve spist op med ti­den. Så det er værd at over­ve­je at sam­le de små ord­nin­ger, « si­ger Katrine Leth Svend­sen, der er kon­su­lent hos For­sik­ring og Pen­sion.

Og det ser da og­så ud til, at et sti­gen­de an­tal dan­ske­re har få­et øj­ne­ne op for mu­lig­he­den. En ny op­gø­rel­se fra Pen­sionDan­mark vi­ser, at der i 2014 blev over­ført cir­ka 26.500 op­spa­rin­ger en­ten til Pen­sionDan­mark fra et an­det sel­skab el­ler den mod­sat­te vej.

Tjek di­ne for­de­le

Til sam­men­lig­ning var der ca. 20.100 ind- og ud­gå­en­de over­førs­ler i Pen­sionDan­mark i det hid­ti­di­ge re­kordår 2013 og cir­ka 12.100 i 2008.

» Det er rig­tig po­si­tivt, at dan­sker­ne i stærkt sti­gen­de grad kan se for­de­le­ne i at sam­le de­res pen­sio­ner. For det gi­ver god me­ning for den en­kel­te - bå­de i form af spa­re­de om­kost­nin­ger og et bed­re over­blik. Vi op­for­drer der­for al­le, der i ti­dens løb har skif­tet job, til at tjek­ke, om de har op­spa­rin­ger stå­en­de i fle­re sel­ska­ber, som de med for­del kan sam­le, « si­ger adm. di­rek­tør Tor­ben Mö­ger Pe­der­sen, Pen­sionDan­mark.

Ale­ne i Pen­sionDan­mark er der hvert år cir­ka 75.000 dan­ske­re, som i for­bin­del­se med jobskifte en­ten træ­der ind el­ler ud af sel­ska­bet, og som der­for kan ha­ve pen­sions- ord­nin­ger fle­re ste­der.

Pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver Hans Pe­ter Chri­sten­sen un­der­stre­ger dog, at man skal væ­re op­mærk­som på, om der er sær­li­ge for­de­le til­knyt­tet de gam­le pen­sions­op­spa­rin­ger, som man kan gå glip af ved at flyt­te dem:

» Der kan væ­re nog­le for­sik­rin­ger, som hø­rer med til den tid­li­ge­re ord­ning, som ek­sem­pel­vis døds­falds­dæk­ning og dæk­ning ved tab af er­hverv­sev­ne. Hvis man har brug for de for­sik­rin­ger, skal man væ­re sik­ker på, at man kan få dæk­nin­gen på sam­me vil­kår, når man flyt­ter op­spa­rin­gen, « si­ger Hans Pe­ter Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.