’ Mi­ne pen­ge blev ædt op ’’

BT - - PRIVAT ØKONOMI - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk Sid­sel Proust­gaard

Jeg fandt ud af, at man hav­de den­ne her mu­lig­hed, og at det ik­ke var så be­svær­ligt

SAM­MEN­LÆG­NING

Pen­sion er ik­ke det em­ne, der står øverst på li­sten over Sid­sel Proust­gaards in­ter­es­ser.

» Nor­malt er det ik­ke no­get, jeg går sær­ligt me­get op i. Der er jeg nok li­ge­som de fle­ste an­dre dan­ske­re, « ly­der det med et grin fra den 34- åri­ge kvin­de, der bor i Næst­ved.

Men hun er al­li­ge­vel glad for, at hun tog sig tid til at læ­se lidt om for­de­le­ne ved sam­men­læg­ning af pen­sio­ner.

Sim­pel ma­nøv­re

For der vi­ste sig at væ­re rig­tig man­ge pen­ge at spa­re ved den simp­le ma­nøv­re.

» Jeg fandt ud af, at man hav­de den­ne her mu­lig­hed og at det ik­ke var så be­svær­ligt, « si­ger hun til BT.

Sid­sel Proust­gaard har i dag sin pri­mæ­re pen­sions­ord­ning hos Pen­sionDan­mark, men tid­li­ge­re har hun væ­ret med­lem af bå­de Sam­pen­sion og PFA, da hun har ar­bej­det in­den for for­skel­li­ge bran­cher, her­un­der kon­tor, re­stau­ra­tion og ren­gø­ring.

Da hun kig­ge­de på Pen­sions­in­fo. dk, fandt hun så­le­des ud af, at hun hav­de to gam­le op­spa­rin­ger stå­en­de på pas­si­ve kon­ti, som hun ik­ke læn­ge­re ind­be­tal­te til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.