Så­dan sam­ler du di­ne op­spa­rin­ger

BT - - PRIVAT ØNKYOHNEODMERI - Op­lyst hos dit gam­le pen­sions­sel­skab. Modelfoto: Scan­pix/ Iris

På pen­sions­in­fo. dk kan du tjek­ke, hvor du har pen­sions­op­spa­rin­ger, og hvor store be­lø­be­ne er. Her kan du og­så se, hvil­ke for­sik­rin­ger der er til­knyt­tet ord­nin­gen. Det kan væ­re en for­del at flyt­te min­dre, pas­si­ve pen­sions­op­spa­rin­ger til dit nu­væ­ren­de sel­skab. På den må­de kan du spa­re pen­ge i ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, og du får et bed­re over­blik over din op­spa­ring. Hvis du øn­sker at flyt­te di­ne op­spa­rin­ger, skal du kon­tak­te dit nu­væ­ren­de sel­skab, som skal ha­ve op­lyst po­li­ce- num­re på de øv­ri­ge op­spa­rin­ger. Dem kan du få

FAKTA: KLATPENSIONER

’ Klatpensioner’

Dis­se op­spa­rin­ger

Det er mu­ligt

Sel­ska­ber­ne Hvis du vil flyt­te be­løb, der er over 20.000 kr., så skal du kon­tak­te det sel­skab, som du vil flyt­te fra, og få op­lyst pri­sen for flyt­nin­gen. Of­te lig­ger den på om­kring 1.500 kr. Be­lø­bet kan dog i man­ge til­fæl­de væ­re hur­tigt tjent ind, da de lø­ben­de ad­mi­ni­stra­tions- om­kost­nin­ger for ’ klatpensioner’ nemt kan lø­be op i 1.000 til 1.500 kr. om året. I nog­le til­fæl­de kan det væ­re en ulem­pe at flyt­te en op­spa­ring, hvis du har sær­ligt for­del­ag­ti­ge vil­kår til­knyt­tet den gam­le ord­ning, for ek­sem­pel go­de for­sik­rings­vil­kår el­ler en fa­vora­bel ren­te.

Hvis be­lø­bet på op­spa­rin­gen Nog­le pen­sions­sel­ska­ber har et så­kaldt kur­sværn for at sik­re, at kun­der, som bli­ver i de­res pen­sions­sel­skab, ik­ke på­fø­res øko­no­misk tab, for­di an­dre træk­ker de­res pen­ge ud. Det be­ty­der, at din pen­sions­op­spa­ring kan bli­ve re­du­ce­ret med en vis pro­cent­del, hvis du væl­ger at over­fø­re di­ne pen­ge. Kon­takt der­for det sel­skab, du vil flyt­te fra, for at hø­re, om de har kur­sværn. PEN­GE: Tjek hvor me­get du kan få i banklån

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

er gam­le op­spa­rin­ger fra tid­li­ge­re ar­bejds­gi­ve­re el­ler pri­va­te ord­nin­ger, som står pas­sivt på en kon­to uden nye ind­be­ta­lin­ger.

ko­ster et lø­ben­de ad­mi­ni­stra­tions­ge­byr, som kan svin­ge fra sel­skab til sel­skab. Oft e lig­ger ge­by­rer­ne på et ni­veau mel­lem 500 og 1.500 kr. om året.

at sam­le klatpensioner hos ens nu­væ­ren­de sel­skab. I man­ge til­fæl­de skal man be­ta­le et fl yt­te­ge­byr, der ty pisk lig­ger på om­kring 1.500 kro­ner.

har dog ind­gå­et en aft ale om, at man gra­tis kan fl yt­te be­løb un­der 20.000 kr. Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et er i øje­blik­ket ved at se på reg­ler­ne. Ind­til det­te ar­bej­de er fær­dig­gjort, fort­sæt­ter pen­sions- sel­ska­ber­nes aft ale om gra­tis fl yt­ning af min­dre pen­sions­op­spa­rin­ger.

er over 46.000 kr., skal ord­nin­gen fl yt­tes in­den for tre år, eft er at du har skift et job. Der­eft er er det i nog­le til­fæl­de sta­dig mu­ligt at fl yt­te ord­nin­gen, men i så fald kan det væ­re nød­ven­digt at af­gi­ve nye hel­breds­op­lys­nin­ger.

Der er pen­ge at spa­re ved at sam­le fle­re pen­sio­ner hos ét sel­skab.

Der­for bør du un­der­sø­ge, om du kan få sam­me vil­kår hos dit nu­væ­ren­de sel­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.