Af ge­by­rer’

BT - - PRIVAT ØNKYOHNEODMERI -

Det op­spa­re­de be­løb var knap 20.000 kr.

Med år­li­ge ad­mi­ni­stra­tions­ge­by­rer hos to pen­sions­sel­ska­ber kun­ne hun godt reg­ne ud, at pen­ge­ne vil­le skrum­pe ind med ti­den, så hun kon­tak­te­de Pen­sionDan­mark og bad dem fl yt­te de to ’ klatpensioner’ over til sin nu­væ­ren­de ord­ning.

» Det ko­ste­de ik­ke no­get at fl yt­te dem, og det var nemt og hur­tigt. De skul­le ba­re ha­ve po­li­ce- num­re­ne op­lyst, « for­tæl­ler Sid­sel Proust­gaard.

Det var ir­ri­te­ren­de

Hun ken­der ik­ke de præ­ci­se om­kost­nin­ger ved de to gam­le pen­sio­ner, men Pen­sionDan­mark har reg­net på, hvad en gen­nem­snit­lig be­spa­rel­se i hen­des si­tu­a­tion ty­pisk vil lig­ge på.

Hvis Sid­sel Proust­gaard år­ligt spa­rer 1.000 kr. i ad­mi­ni­stra­tions­ge­byr ved at fl yt- te to hvi­len­de op­spa­rin­ger over til sin ak­ti­ve ord­ning, så vil de re­du­ce­re­de om­kost­nin­ger be­ty­de, at den 34- åri­ges op­spa­ring er cir­ka 64.000 kr. stør­re ved pen­sio­ne­ring.

» Jeg syn­tes, det var ir­ri­te­ren­de, at mi­ne pen­ge blev ædt op af ge­by­rer. Nu har jeg spa­ret tu­sind­vis af kro­ner ved at fl yt­te he­le mo­le­vit­ten, og så har jeg sam­ti­dig et bed­re over­blik over min øko­no­mi, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.