Hi­sto­rie Grav num­mer

For 70 år si­den fandt man 202 lig i Ryvan­gen. To af dem var et ny­gift par, hvis mod­stand­s­kamp kom til at ko­ste dem dyrt. De lig­ger i det store grav­felt i Min­de­lun­den, som ty­sker­ne i 1943- 1945 brug­te som kir­ke­gård

BT - - DF ARK BESAT - Di­nes Bo­gø bt@ bt. dk

MOD­STAND

Hun er den ene­ste kvin­de, der er be­gra­vet i det store grav­felt, og ved si­den af lig­ger Min­de­lun­dens ene­ste uden­land­ske stats­bor­ger. BT for­tæl­ler hi­sto­ri­en bag det ny­gif­te par Lo­ne og Lucjan Maslo­cha fra grav 47 og 48 i Ryvan­gen.

Om mor­ge­nen den 2. ja­nu­ar 1945 hav­de Bo­pa ud­ført en me­get vel­lyk­ket sa­bo­ta­ge i Gentofte, hvor fa­brik­ken Tor­o­tor, der frem­stil­le­de ra­dioud­styr, var ble­vet sprængt.

Kl. 23 sam­me nat ryk­ke­de ty­sker­ne og de­res dan­ske med­hjæl­pe­re ud for at fo­re­ta­ge an­hol­del­ser af mod­stands­folk på Øster­bro og i Gentofte.

’ Rol­l­kom­man­do­en’, som den blev kaldt, be­stod af en styr­ke på 12- 16 gesta­po- og hipo­folk. Da de på de­res ru­te nå­e­de til Hans Jen­sens Vej i Hel­lerup, op­stod der kamp, hvorun­der et ny­gift mod­stand­s­par blev dræbt.

Tal­te me­get højt

Le­de­ren af ud­ryk­nings­hol­det var den 35- åri­ge SS- Sturms­char­führer Carl Bieg­ler. Den dan­ske tolk i grup­pen var den 39- åri­ge bog­tryk­ker Ar­no Oscar Ham­me­ken.

’ Rol­l­kom­man­do­en’ var ud­sty­ret med en adres­se­li­ste med navn og år­sag til an­hol­del­sen.

Kl. 01.30 stop­pe­de man på ru­ten ud for fa­mi­li­en We­ha­ges villa på Hans Jen­sens Vej.

Fru Dag­mar We­ha­ge åb­ne­de mod­stræ­ben­de dø­ren.

Hun tal­te med vil­je me­get højt i håb om, at det lo­ge­ren­de æg­te­par på 1. sal kun­ne hø­re, hvad der fo­re­gik ved ho­ved­dø­ren.

Vil­la­en var om­rin­get, og de ind­træn­gen­de fandt hur­tigt ud af, at der var et af­låst væ­rel­se på 1. sal.

Ef­ter fle­re se­ri­er ma­skin­pi­stolsal­ver gen­nem væ­rel­ses­dø­ren og få skud fra væ­rel­set træng­te de ind, hvor de fandt æg­te­par­ret Lo­ne og Lucjan Maslo­cha.

Lo­ne blev født i 1921 i nær­he­den af Ol­kusz i Po­len.

Hen­des far, Knud Pe­der Mo­gen­sen, ar­bej­de­de i Po- len for in­ge­ni­ør­fir­ma­et F. L. Smidth.

Lo­nes to æl­dre brød­re brug­te al­drig hen­des rig­ti­ge for­nav­ne: An­na Lou­i­se Kri­sti­ne, men kald­te hen­de kon­se­kvent for Lo­ne.

Tal­te bå­de dansk og polsk

He­le fa­mi­li­en tal­te ind­byr­des bå­de dansk og polsk. I 1936 var Lo­ne flyt­tet per­ma­nent til Dan­mark sam­men med si­ne for­æl­dre.

I be­gyn­del­sen af ja­nu­ar 1945 storme­de Gesta­po Lo­ne og Lucjan Maslo­chas skju­le­sted i Hel­lerup. Lo­ne blev dræbt i den ef­ter­føl­gen­de sk­ud­veks­ling, Lucjan blev hårdt sår­et og dø­de kort ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.