47 og 48

BT - - DANMARK BESAT -

Tak­ket væ­re si­ne pol­ske sprog­kund­ska­ber knyt­te­de hun man­ge kon­tak­ter i pol­ske kred­se i København. Hun var sam­ti­dig en udad­vendt, be­læst ung dame. I 1939 blev hun an­sat som fo­to­gra­fas­si­stent hos kon­ge­lig hof­fo­to­graf Hans Mydtskov i Store Kon­gens­ga­de 27.

Rig­mor Mydtskov har for­talt, at hen­des far kun­ne til­brin­ge man­ge ti­mer i sam­ta­le med Lo­ne, hvil­ket be­vir­ke­de, at Rig­mor måt­te ar­bej­de ek­stra og bl. a. ta­ge nog­le af Lo­nes vag­ter, når der skul­le fo­to­gra­fe­res på Det Kgl. Te­a­ter.

Tidl. før­stestyr­mand på M/ S Pils­ud­ski og løjt­nant i den pol­ske hær Lucjan Mas- lo­cha ( 1912) var flyg­tet fra en tysk krigs­fan­ge­lejr. Han var ble­vet hjul­pet til København af ka­tol­ske kred­se.

I novem­ber 1943 over­tog han le­del­sen af den pol­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste i Dan­mark og Syds­ve­ri­ge, og sam­ti­dig mød­te han den dan­ske pi­ge Lo­ne Mo­gen­sen.

Præ­sten var i tvivl

Lo­ne og Lucjan øn­ske­de at bli­ve gift. I den ka­tol­ske kir­ke i Bred­ga­de kun­ne det un­ge par ik­ke frem­vi­se pa­pi­rer, og sog­ne­præ­sten var lidt i tvivl om, hvor­vidt æg­te­ska­bet så vil­le væ­re lov­ligt. Bi­skop Theo­dor Suhr på­tog sig an­sva­ret, og un­der over­væ­rel­se af to kir­ke­tje­ne­re blev Lo­ne og Lucjan vi­et søn­dag den 31. de­cem­ber 1944 kl. 16.00.

Lucjan vil­le ha­ve købt rø­de ro­ser til Lo­ne, men det lyk­ke­des ik­ke, så det blev til en buket gu­le te­ro­ser. Lo­ne sag­de se­ne­re til fru Dag­mar We­ha­ge, at gu­le blom­ster vars­le­de ulyk­ke. Det sam­me gen­tog hun i et langt brev til sin mor, der var til­knyt­tet Den dan­ske Bri­ga­de i Sve­ri­ge. Lo­nes mor fyld­te 60 år net­op på bryl­lups­da­gen.

Lo­ne var ble­vet dræbt un­der sk­ud­veks­lin­gen og Lucjan var ble­vet hårdt sår­et.

Lo­nes lig og Lucjan Maslo­cha blev sam­men med vil­la­ens ejer Ro­bert We­ha­ge an­bragt i et af kø­re­tø­jer­ne, hvor­ef­ter ak­tions­styr­ken fort­sat­te.

Un­der ransag­nin­gen fandt man Lucjans ra­dio­sen­der samt Lo­nes ka­me­ra­er og fle­re af We­ha­ges teg­nin­ger af ty­ske an­læg i Jyl­land. Ty­sker­ne fandt dog ik­ke et halvt kg guld, 17.000 kr. i kon­tan­ter og en del fal­ske num­mer­pla­der, som var skjult på lof­tet.

Lo­nes lig kom til Shel­l­hu­set

Lucjan Maslo­cha, der hav­de mi­stet sy­net, blev kørt til Ny­elands­ve­jens La­za­rett, hvor han dø­de kort tid ef­ter.

Lo­nes lig blev af­le­ve­ret i Shel­l­hu­set og de øv­ri­ge an­hold­te, man hav­de hen­tet på ru­ten, blev kørt til af­hø­ring på den tysk be­sat­te po­li­ti­gård.

Den dansk- pol­ske or­ga­ni­sa­tion skaf­fe­de op­lys­nin­ger om ty­ske an­læg, trop­pe­be­væ­gel­ser, ty­ske ski­be i dan­ske hav­ne.

I ef­ter­lad­te pa­pi­rer fin­der man f. eks. teg­nin­ger af en tysk ka­non­stil­ling i Ni­vå­bug­ten og in­dret­ning af Gesta­pos lo­ka­le kvar­ter i Hels­in­gør. En af kon­tak­ter­ne var en dansk in­ge­ni­ør, der var of­te be­søgt de ty­ske bun­ke­ran­læg på Jyl­lands ve­st­kyst.

Op­lys­nin­ger blev sendt vi­de­re til Lon­don, of­te via il­le­ga­le ra­dio­sen­de­re be­tjent af te­le­gra­fi­ster fra ma­ri­nen. Det var Lo­ne, der i pe­ri­o­der sør­ge­de for at teg­nin­ger blev mi­kro­fo­to­gra­fe­ret og sendt til Lon­don via Sve­ri­ge.

Ar­ki­tek­ten hjalp

Det var en af Lucjan Maslo­chas man­ge kon­tak­ter i Gentofte, der hav­de sat ham i for­bin­del­se med ar­ki­tekt Ro­bert We­ha­ge. Ar­ki­tek­ten var an­sat i Tek­nisk For­valt­ning på Gentofte Rå­d­hus.

We­ha­ge hjalp med at skaf­fe teg­nin­ger af byg­nin­ger i Gentofte, og han hjalp med at ren­teg­ne de skit­ser af ty­ske fly­ve­plad­ser, som Maslo­cha skaf­fe­de.

Dag­mar og Ro­bert We­ha­ge bo­e­de i den­ne villa på Hans Jen­sens Vej i Hel­lerup. Æg­te­par­ret We­ha­ge var ak­tivt i Lo­ne og Lucjan Maslo­chas or­ga­ni­sa­tion, og det dansk- pol­ske par bo­e­de på før­stesa­len i hu­set. Ef­ter at Gesta­po hav­de dræbt Lo­ne og Lucjan, flyt­te­de Dag­mar We­ha­ge væk med par­rets to børn. Ro­bert We­ha­ge blev an­bragt i Frøs­lev­lej­ren. Ef­ter be­sæt­tel­sen blev We­ha­ge- par­ret gen­for­e­net i vil­la­en i Hel­lerup.

Ef­ter be­fri­el­sen i maj 1945 fandt man 202 lig på det mi­li­tæ­re øvel­ses­a­re­al i Ryvan­gen. Det var her, ty­sker­ne hen­ret­te­de dan­ske mod­stands­folk. På bil­le­det her­over står en mod­stands­mand vagt ved gra­ve­ne. Om­rå­det blev se­ne­re ind­ret­tet som Min­de­lun­den ( bil­le­det th), som blev of­fi­ci­elt ind­vi­et den 5. maj 1950. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.