Så­dan snød de ty­sker­ne

BT - - DF ARK BESAT -

’ Li­se­ru­ten’ var dæk­nav­net for de øst­born­holm­ske dam­pe­re, bl. a. ’ Carl af Nek­sø’. I be­gyn­del­sen hop­pe­de de il­le­ga­le pas­sa­ge­rer af og svøm­me­de i land, når man nå­e­de Falster­bo­ka­na­len. Det gik som re­gel godt. Se­ne­re ind­før­te før­stestyr­mand Ove Hansen og ru­te­le­der Svend Aa­ge Mun­ck ( han var for­ret­nings­fø­rer ved Ber­ling­s­ke Ti­den­de, dæk­nav­net var ’ Va­se’ og gift med en pi­ge fra Bøls­havn), en fast pro­ce­du­re. Man ori­en­te­re­de på for­hånd Mun­ck el­ler en af hans kon­tak­ter, f. eks. i Café Dra­gør i Hav­ne­ga­de, om, at en navn­gi­ven øn­ske­de at hop­pe af.

De sven­ske myn­dig­he­der for­lang­te, at al­le pas­sa­ge­rer og tysk kon­trol­mand­skab skul­le væ­re un­der dæk, når dam­pe­ren be­fandt sig i svensk far­vand i Falster­bo­ka­na­len.

Den il­le­ga­le pas­sa­ger gik i land sam­men med lod­sen, og sam­ti­dig var der kom­met en an­den per­son om bord. Den ny­an­kom­nes pa­pi­rer lød på sam­me navn. Bil­le­det var dog af den nye pas­sa­ger.

Al­ting var i or­den. Le­gi­ti­ma­tion og fo­to var i or­den ved af­gang og an­komst. An­tal pas­sa­ge­rer stem­te og­så. Al­le var gla­de, og sy­ste­met fun­ge­re­de helt til be­fri­el­sen. Som nød­løs­ning hav­de man et skjult rum bag en red­nings­båd.

’ Carl af Nek­sø’ var en af de dam­pe­re, der blev brugt til at smug­le il­le­ga­le ud af Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.