Så­dan stop­per du dræ­ber­sneg­le

BT - - NYHREEDIDGEREET NEANDERTALERSEX VAR ALMINDELIGT -

GO­DE RÅD

Det re­la­tivt lu­ne og fug­ti­ge for­år uden me­gen frost har gjort 2015 til et sto­rar­tet år for dræ­ber­sneg­le­ne i Dan­mark.

Dan­sker­ne ta­ger alt fra øl­fæl­der til gift i brug for at be­kæm­pe den år­li­ge in­va­sion af dræ­ber­sneg­le, men kun én me­to­de er vir­ke­lig eff ek­tiv, for­tæl­ler bi­o­log og po­st­doc Sti­ne Slots­bo, der for­sker i sneg­le ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

» Ind­sam­ling er klart den bed­ste me­to­de til at re­du­ce­re an­tal­let af sneg­le­ne. Det vi­ser en stor norsk un­der­sø­gel­se, som har sam­men­lig­net for­skel­li­ge be­kæm­pel­ses­me­to­der, « for­tæl­ler Sti­ne Slots­bo.

» Selv­om man­ge dan­ske­re svær­ger til øl­fæl­der­ne, er de ik­ke te­stet vi­den­ska­be­ligt, « for­tæl­ler Sti­ne Slots­bo.

Det ty­der eft er hen­des er­fa­rin­ger ik­ke på, at de har no­gen be­ty­de­lig eff ekt på en ha­ves be­stand af dræ­ber­sneg­le.

» Øl­fæl­der vir­ker ved, at øl- let lug­ter af fø­de for sneg­le­ne, men en al­min­de­lig ha­ve er jo fuld af fø­de for dræ­ber­sneg­le­ne, så der­for til­træk­kes de og­så af man­ge an­dre ting i ha­ven, « si­ger Sti­ne Slots­bo.

Fra­rå­der gift stoff et Fer­ra­mol

Hun fra­rå­der og­så, at man bru­ger gift stoff et Fer­ra­mol, der og­så slår al­le de an­dre sneg­le ihjel. Det går ud over fug­le og in­sek­ter, der le­ver af sneg­le­ne og kan i sid­ste en­de ska­de bi­o­di­ver­si­te­ten i ha­ven.

» Ind­sam­ling er klart den bed­ste me­to­de til at re­du­ce­re an­tal­let af sneg­le­ne. Det vi­ser en stor norsk un­der­sø­gel­se, som har sam­men­lig­net for­skel­li­ge be­kæm­pel­ses­me­to­der, « for­tæl­ler bi­o­log og po­st­doc Sti­ne Slots­bo, der for­sker i sneg­le ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.