Se mit fa­bel­dyr

Prins Hen­riks skul­p­tur ’ Fa­bel­dyr’ i bron­ze blev i går af­slø­ret hos Chri­sti­na Wat­ches i Her­ning

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Fo­to

KUNST OG DE­SIGN

Bo Amstrup Det var en spr­ud­len­de prins­ge­mal i kon­ge­ligt hu­mør, som i går ef­ter­mid­dag løf­te­de slø­ret for sin egen mands­hø­je bron­zeskul­p­tur ’ Fa­bel­dyr’ hos de­sign-, ur-, og smyk­ke­virk­som­he­den Chri­sti­na Wat­ches, der ved sam­me lej­lig­hed of­fi­ci­elt ind­vie­de sit nye do­mi­cil i Her­ning.

» Jeg er me­get glad for, at min skul­p­tur frem­over skal stå her. Det glæ­der mig rig­tig me­get. Den er et ud­tryk for min fan­ta­si – at la­ve skul­p­tu­rer er mit frirum. Til lyk­ke med det, « sag­de en stors­mi­len­de prins Hen­rik, som i da­gens an­led­ning var klædt i kon­ge­blå jak­ke og mat­chen­de slips.

Og ik­ke ale­ne af­slø­re­de han sin iøj­ne­fal­den­de skul­p­tur. I hal­len til virk­som­he­den li­ge ved si­den af, hvor ’ Fa­bel­dyr’ nu står på sin mar­mor­blok og by­der vel­kom­men in­den­for, skrev han sit navn med sort tusch på den krid­hvi­de væg.

Dum ler­fi­dus er nu vok­sen og klog

Før­ste spi­re til ’ Fa­bel­dyr’ blev lagt helt tilbage i 1980, da prins­ge­ma­len ud­for­me­de en til­sva­ren­de fi­gur i ler og i be­ty­de­ligt min­dre for­mat. Si­den har den kunst­ne­risk an­lag­te Hen­rik bl. a. haft en lang ræk­ke af si­ne skul­p­tu­rer sam­let i en ud­stil­ling på ARoS i Aar­hus.

Det var sam­ti­dig med, at dron­ning Mar­gret­he ud­stil­le­de sin kunst sam­me sted, hvil­ket ved fæl­les roy­al æg­te­ska­be­lig hjælp med­før­te, at ARoS med net­op den­ne en­kel­t­ud­stil­ling slog al­le pu­bli­kums­re­kor­der med 270.000 be­sø­gen­de.

Ved af­slø­rin­gen af ’ Fa­bel­dyr’ delt­og bl. a. den tid­li­ge­re di­rek­tør for ARoS Jens Erik Sø­ren­sen samt gal­le­rist Ja­cob As­bæk. Jens Erik Sø­ren­sen præ­sen­te­re­de den store bron­zeskul­p­tur så­le­des:

» Vi er man­ge, der ved, at prins­ge­ma­len læn­ge har ar­bej­det med at la­ve skul­p­tu­rer. I be­gyn­del­sen var fa­bel­dy­ret her gan­ske lil­le, men man skal jo væ­re lil­le for at bli­ve stor. Da Hen­des Ma­jestæt Dron­nin­gen så den før­ste gang, sag­de hun hu­mo­ri­stisk, at ’ den er da me­get sød, men den ser nu ik­ke sær­lig klog ud’. Nu tror jeg, at den har vok­set sig bå­de klog og stor. «

Prins Hen­riks skul­p­tu­rer, hvoraf nog­le står til skue i of­fent­li­ge par­ker, har vakt stor in­ter­es­se fle­re ste­der i ud­lan­det. Ik­ke mindst i Ki­na, hvor lan­dets tre stør­ste by­er – Shang­hai, Bei­jing og Gu­angzhou – al­le har gi­vet en åben in­vi­ta­tion i hå­bet om at få lov at la­ve en sær­ud­stil­ling.

Hans Kon­ge­li­ge Højhed Prins­ge­ma­len var i stor­form, da han an­kom til Her­ning for at af­slø­re sit kunst­værk ’ Fa­bel­dy­ret’. Og ve­l­o­p­lagt har han og­så for­sy­net virk­som­he­dens væg med sin au­to­graf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.