Kla­ger over blæ­rebøvl af light- so­da­vand

BT - - NYHEDER -

Det er mu­ligt, at lightso­da­vand ik­ke sæt­ter sig på si­de­be­ne­ne, til gen­gæld mistæn­kes de for at væ­re skyld i kraf­ti­ge smer­ter i blæ­ren, skri­ver Søn­dags­a­vi­sen.

» Per­so­ner, som drik­ker store mæng­der lightso­da­vand, kla­ger over smer­ter. Når de hol­der op med at drik­ke de suk­ker­frie so­da­vand, for­svin­der de­res smer­ter igen, « for­kla­rer Ste­en Wal­ter, pro­fes­sor og dr. med. på uro­lo­gisk af­de­ling på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

Det er sø­de­mid­let as­partam, som fin­des i langt de fle­ste ty­per lightso­da­vand, der mistæn­kes for at væ­re skyld i smer­ter­ne. Smer­ter­ne fø­les of­te som en blæ­re­be­tæn­del­se, men der kan ik­ke på­vi­ses bak­te­ri­er ved un­der­sø­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.