Kul­tur ER ROCKFESTI

Med en sats­ning på elek­tro­nisk mu­sik er Tin­der­box langt­fra en ro­ck­festi­val. El­ler er den? 3 ting du ik­ke må gå glip af:

BT - - NYHEDER - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

KOM­MEN­TAR

Ge­de­mar­ked, mu­si­kalsk skizof­re­ni el­ler en køb­mands­bu­tik med dej­ligt man­ge for­skel­li­ge va­rer på hyl­der­ne?

Kri­tik­ken af Tin­der­box Festi­va­len har væ­ret hård i må­ne­der­ne frem til, at Shep­pard fre­dag gik på sce­nen som det før­ste navn. En del af kri­tik­ken var/ er be­ret­ti­get, bå­de i det og kor­te lange per­spek­tiv. An­det ly­der som brød­nid - i sid­ste en­de le­ver vi i et land med fri kon­kur­ren­ce.

Så er der mu­sikpro­fi­len. Tin­der­box er vel den før­ste dan­ske ro­ck­festi­val, der går all- in på den så­kald­te EDM ( Electro­nic Dan­ce Mu­sik).

Par­ty­or­gie

Fre­dag af­ten var et sandt par­ty­or­gie med hid­si­ge be­at fra al­le en­der af den dj- ba­se­re­de del af dan­semu­sik­ken - med to de­ci­de­re­de ver­dens­stjer­ner i spid­sen, Cal­vin Har­ris ( ver­dens dy­re­ste dj) og Ma­jor La­zer. Der ik­ke helt over­ra­sken­de fik be­søg af sin dan­ske sam­ar­bejds­part­ner på me­ga­hit­tet ’ Le­an On’, Mø.

Er det over­ho­ve­det en ro­ck­festi­val? Spørgs­må­let sæt­tes i re­lief i mu­sik­ma­ga­si­net Gaf­fas an­mel­del­se af Cal­vin Har­ris:

’ Det er svært at fo­re­stil­le sig nu, at Cal­vin Har­ris på et tids­punkt var en re­gu­lær po­p­stjer­ne med po­p­san­ge som ’ Ac­cep­tab­le in the 80’ s’, ’ Re­a­dy for the We­e­kend’ og ’ I’m Not Alo­ne’ på samvit­tig­he­den. Så­dan er det sær­ligt, når dis­se san­ge ik­ke får den mind­ste an­er­ken­del­se af kunst­ne­ren selv til hans dj- sæt, selv Ma­jor La­zer hit­te­de i be­gyn­del­sen med ’ Pon de Floor’’.

Når dj- stjer­nen ik­ke gi­der spil­le si­ne eg­ne po­p­san­ge, hvad er der så tilbage af be­gre­bet ro­ck­festi­val?

Man­ge de­fi­ni­tio­ner

Jeg så en halv ti­mes tid af ra­ve- pio­ne­rer­ne Pro­di­gys ber­sær­ker­gang på Rød Sce­ne sent fre­dag. Selv på en flad co­ck­tail af kil­de­vand og festi­val­kaf­fe fræ­se­de og pi­ske­de det bri­ti­ske band din ud­send­te rundt i ma­ne­gen. Me­re end så me­get an­det ro­ck­mu­sik vil­le gø­re. Gu­i­ta­ren lød, som hvis man slap ele­fan­ter­ne i Cir­kus Are­na tæt på Tin­der­box­plad­sen løs hos en glar­me­ster. At Pro­di­gy så oven i kø­bet i dag står som bro­en, der for­bandt fir­ser­ne med halv­fem­ser­ne, gi­ver det bizar­re skue på sce­nen en form for hi­sto­risk di­men­sion.

Nog­le gør det til et al­der­s­spørgs­mål. Hvis man er ung - hvad de­fi­ni­tio­nen på det så er - er man til det elek­tro­ni­ske, pro­du­cer/ dj’en ved sin pult. Hvis man er gam­mel, er man til slag på to og fi­re, gam­mel­dags in­stru­men­ter, me­lo­di­er og nog­le, der kan syn­ge.

Det er selv­føl­ge­lig en lat­ter­lig for­sim­pling. For et par uger si­den så jeg 26.000 te­e­na­gepi­ger skri­ge højt til ly­den af den me­re el­ler min­dre be­hjer­te­de ro­ck­ba­se­re­de pop- mo­del One Di­rection. Der fin­des li­ge så man­ge de­fi­ni­tio­ner af, hvad en ro­ck­festi­val bør væ­re, som der fin­des folk, der del­ta­ger.

Iføl­ge Wikipe­dia er en ro­ck­festi­val ’ en ro­ck­kon­cert i stort for­mat med en bred favn af nav­ne, of­te in­den­for et bredt ud­snit af po­pu­lær mu­sik, blandt an­det ro­ck, pop, folk, elek­tro­nisk mu­sik og re­la­te­re­de gen­rer’.

Ver­dens før­ste ro­ck­festi­val med det me­get 67- ag­ti­ge navn ’ Fan­ta­sy Fair and Magic Mountain Mu­sic Festi­val’ rum­me­de alt fra Dionne Warwi­ck til avan­gar­de- ja­zz. Her­un­der en hem­me­lig kon­cert med The Do­ors, der al­drig hav­de prø­vet at spil­le of­fent­ligt før.

For mig er Tin­der­box Festi­va­len et se­ri­øst bud på den mo­der­ne by­festi­val for dem, der ger­ne vil lidt me­re og stør­re end den sæd­van­li­ge som­mer­ka­ra­va­ne med Ras­mus Se­e­bach, Kim Lar­sen, Me­dia, Bur­han G og L. O. C. Og som ik­ke nød­ven­dig­vis kun er til en gen­re.

Kra­ve­ne øges i smat- land

Med sta­dig fle­re spe­ci­al­festi­va­ler som Di­stor­tion, Co­pen­hell, Vangu­ard, Trai­ler­park Festi­val, Spot i Aar­hus, må man nok ind­se, at det er slut med Roskil­de Festi­val med fle­re med ho­ved­vægt på ro­ck’n’roll i klas­sisk for­stand. Til gen­gæld øges kra­vet om kva­li­tet i mang­fol­dig­he­den ude i smat- land.

Om det så er vel­lyk­ket her på Tin­der­box? Det ved vi, når Rob­bie Wil­li­ams luk­ker og sluk­ker søn­dag af­ten.

ol­der den gam­le boy­band- san­ger og 00’ er­nes stør­ste eu­ro­pæ­i­ske po­p­navn sta­dig som ho­ved­navn på en festi­val. Det af­gø­res søn­dag af­ten kl. 22.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.