Ras­mus Wal­ter - sym­pa­tisk, men for en­for­mig

BT - - NYHEDER - Blå Sce­ne, Lør­dag Jan Erik­sen jae@ bt. dk

AN­MEL­DEL­SE

Ras­mus Wal­ter

*** ***

Selv­føl­ge­lig spil­le­de Ras­mus Wal­ter og band hit­tet ’ Dybt vand’ ef­ter små tre kvar­ter, og selv­føl­ge­lig skul­le det væ­re regn­vejr un­der det me­ste af lør­da­gens kon­cert på Tin­der­box.

Man må la­de den sym­pa­ti­ske san­ger og sangskri­ver, at han gjor­de, hvad han kun­ne for, ik­ke ba­re at kæm­pe, men og­så end­te med at vin­de regnsla­get. Trods elen­di­ge odds som åb­nings­navn for­an et me­re el­ler min­dre ud­so­vet pu­bli­kum i røj­se­re.

Det fi­ne ved Ras­mus Wal­ter så­dan en lør­dag var den op­rig­ti­ge og ær­li­ge kom­mu­ni­ka­tion med pu­bli­kum i for­sø­get på at ska­be en fæl­les kon­cert­fø­lel­se. In­si­ste­re­de, gjor­de Wal­ter sgu. Og selv­om lyd­bil- le­det stod klart - sam­men­lig­net med f. eks. Kent i går - fik Wal­ter ik­ke nok ud af især pe­dalste­el gu­i­ta­ri­sten Leif Brun. Der er mas­ser af li­kea­bi­li­ty i bå­de san­ger og hans sangskriv­ning. Men i det lange løb bli­ver det sim­pelt­hen for fersk og ens­for­mig bo­re- pop. Bo­re i den en­gel­ske be­tyd­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.