Forsk­nin­gens stem­me

BT - - NAVNE - Lars Erik Sko­v­gaard les@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Hans Søn­der­gaard

50 ÅR I DAG

Un­der­di­rek­tør og forsk­nings­po­li­tisk chef i DI Char­lot­te Røn­hof er en mar­kant stem­me i den off ent­li­ge de­bat.

Hun er stu­dent fra Her­lev Stats­sko­le og me­je­ri­in­ge­ni­ør fra Den Kgl. Ve­te­ri­nær- og Land­bo­højsko­le, hvor hun spe­ci­a­li­se­re­de sig i mikro­bi­o­lo­gi og fed­stoft ek­no­lo­gi. En HD i le­del­se og or­ga­ni­sa­tion fra CBS er det og­så ble­vet til.

Hun ind­led­te sin kar­ri­e­re i en for­sker­stil­ling på Lø­vens Ke­mi­ske Fa­brik og på DTU, men har de se­ne­ste 20 år be­skæft iget sig med po­li­tisk in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se. Først i Land­brugs­raa­det med fø­de­va­re- og forsk­nings­po­li­tik og de se­ne­ste 15 år som un­der­di­rek­tør og forsk­nings­po­li­tisk chef i DI, hvor hun har haft an­svar for om­rå­der som ud­dan­nel­se, forsk­ning, sprog, de­sign, in­nova­tion og sær­ligt kvin­der i le­del­se.

Char­lot­te Røn­hof, der er født i Bang­kok som dat­ter af luft kap­ta­jn i SAS Kjeld Røn­hof og Ma­ri­an­ne Su­der, sid­der og har sid­det i en ræk­ke be­sty­rel­ser, bl. a. Dansk De­sign Cen­ter, In­dex Award, Me­tro­pol og Ka­ta­fon­den.

Ro­bust mor til tre

Hun går for at væ­re re­sul­ta­t­o­ri­en­te­ret, kon­tant og ro­bust eft er de man- ge år i en po­li­tisk or­ga­ni­sa­tion. Men hu­mø­ret er stort set al­tid i top.

Hun er gift med ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Tho­mas Hof­man- Bang, KPMG. Sam­men har de en søn på seks år. Fra et tid­li­ge­re æg­te­skab med jour­na­list Hen­rik Qvortrup har hun to børn, Bjørn på 24 og Ker­stin på 22 år.

Char­lot­te Røn­hof er en mar­kant stem­me i den forsk­nings­po­li­ti­ske de­bat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.