Gift med en mor­der?

BT - - TV - THRILLER 15: 00 18: 10 19: 40 10: 25 11: 55 13: 25 16: 50 22: 45 00: 30- 06: 00 21: 00

Col­le­ge­pro­fes­soren Jo­hn Bren­nan ( Rus­sell Crowe) ser sit liv syn­ke i ru­i­ner, da hans ko­ne, La­ra ( Eliza­beth Banks), plud­se­lig bli­ver fængs­let og dømt for mor­det på sin chef. Hun si­ger, at hun er uskyl­dig, og Jo­hn tror på det, da han al­drig har set no­get i hen­de, der kun- ne pe­ge på, at hun er en po­ten­ti­el mor­der. Men La­ra var op­pe at skæn­des med che­fen, kort før han dø­de, og sam­ti­dig er der nog­le tek­ni­ske be­vi­ser, der pe­ger på hen­de. Eft er at La­ra har af­so­net tre år, kæm­per Jo­hn for at hol­de sam­men på fa­mi­li­en og op­dra­ge søn­nen Luke ( Ty Simpkins), og sam­ti­dig gør Jo­hn alt for at be­vi­se sin ko­nes uskyld. Men da La­ra end­nu en gang får af­slag på en ap­pel, for­sø­ger hun at be­gå selv­mord. Nu be­slut­ter Jo­hn, at det kan væ­re nok! Der er kun en ud­vej - han må be­fri hen­de fra fængs­let. Han går nu i gang med at plan- læg­ge en fl ug­tak­tion, og for at op­nå vi­den nok til det må han be­gi­ve sig ind i en kri­mi­nel un­der­ver­den, der er me­get ukendt og far­lig for en el-

Med­vir­ken­de: lers nor­malt lovly­dig bor­ger. Hvor langt vil han gå for kvin­den, han el­sker? Og vil det lyk­kes ham at f å hen­de på fri fod? ( TV 2)

( T) Bjer­ge­nes en­som­me ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1957. ( T) Op­gør i Cross Cre­ek. Ame­ri­kansk western fra 1956. ( T) Det ske­te ve­st­på. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1955. ( T) Et kon­ge­ligt bryl­lup. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1951.

( T) Dr. Love – hem­me­lig agent. En­gelsk agent­ko­me­die fra 1965. ( T) Vest for Mis­souri. Ame­ri­kansk western fra 1951.

( T) Las­sie ven­der hjem. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1943.

Sæt dam­pen op. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1940. ( T) High So­cie­ty. Ame­ri­kansk film fra 1956. ( T) Mary Dea­res for­lis. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1959. Nat- tv.

Rus­sell Crowe ( t. v.) som Jo­hn Bren­nan og RZA som Mouss i det ame­ri­kan­ske thrillerdrama ” The Ne­xt Three Days” fra 2010.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.