MOR­DET I SA­RA­JE­VO

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 101 år si­den 1914:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Der er ik­ke helt den har­moni på kær­lig­heds­fron­ten, som du må­ske kun­ne øn­ske dig. Må­ske gæl­der det om, at du selv skal ta­ge et stør­re an­svar? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:* JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du skal nok ik­ke for­ven­te den stør­ste har­moni. Til gen­gæld bli­ver det en sjov dag, hvor du ske­jer me­re ud end sæd­van­ligt. Hur­ra for det. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Med mas­ser af på­virk­ning til dit tegn i dag, så kan du ik­ke und­gå at væ­re sær­de­les følsom og nær­ta­gen­de. Vær ven­ligst op­mærk­som på de små ting. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er tegn til, at du øn­sker at af­slut­te et kapitel i dit liv. Uan­set om det er ar­bejds­mæs­sigt el­ler pri­vat, så gør du rig­tigt i at gø­re det. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du skal væ­re var­som med, hvad du si­ger i dag og til hvem. En lil­le tue kan nemt væl­te et stort læs, som man si­ger, og det kan f. eks. væ­re i dag. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er ik­ke helt den ro om­kring dig, som du kun­ne øn­ske dig. På den an­den si­de, så har du en god ev­ne til at di­stan­ce­re dig fra det. Du ta­ger det ro­ligt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Den skøn­ne Ve­nus sen­der nog­le me­get favorable strå­ler på din vej. Det vil gi­ve dig for­bed­rin­ger i bå­de kær­lig­heds­li­vet og med hen­syn til din øko­no­mi. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er in­gen grund til an­det end at glæ­de dig over den­ne dej­li­ge dag. Du har al den op­bak­ning og hjælp, som du har brug for, så hvad vil du? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***

79). ( Svær 89). ( Mid­del 50). ( Nem

Den østrig- un­gar­ske tron­føl­ger, ær­ke­hertug Franz Ferdinand, myr­des i Sa­ra­je­vo. At­ten­ta­tet ud­lø­ser af Før­ste Ver­denskrig en må­ned se­ne­re.

Mor­det i Sa­ra­je­vo blev den gnist, som an­tænd­te en kr­udt­tøn­de af stormagtsam­bi­tio­ner, der til da kun var bun­det af et klu­de­tæp­pe af al­li­an­cer. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.