The­ra HO­EI­J­MANS

BT - - SØNDAG -

Hvad er det vær­ste må­l­tid, du har spist? Hvad me­ner du, po­li­ti­ke­re bør gø­re li­ge nu i Dan­mark? Hvad er du mest ban­ge for?

Dit mot­to? Hvad er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Hvis du fi k 100.000 kr., hvad vil­le du så kø­be? Hvad er det dej­li­ge ved at bo i Østjyl­land? Nævn tre fi lm, der har gjort ind­tryk på dig?

45 år – san­ger og tv- til­ret­te­læg­ger – bor i Od­der

Da jeg var barn, la­ve­de min mor oft e stegt le­ver. Det var som tør­re skoså­ler. Jeg har al­drig spist det si­den. Det er der jo ik­ke no­get en­ty digt svar på, men jeg tror, man kan mi­ste for­nem­mel­sen for, hvor­dan li­vet le­ves i den vir­ke­li­ge ver­den uden­for, når man le­ver in­den­for Bor­gens be­skyt­ten­de mu­re. At mi­ste. Jeg tror al­drig, jeg rig­tig har væ­ret ban­ge for no­get kon­kret. Men at mi­ste – et tab af uskyld, af kær­lig­hed, af li­vet. At mi­ste i al sin ab­strak­tion. ’ At fi nde er at mi­ste no­get an­det. Nog­le gan­ge tæn­ker jeg, må­ske end­da be­græ­der, hvad jeg mi­ste­de ved at fi nde det­te.’ ( Ri­chard Brau­ti­gan).

Jeg ta­ler for me­get. En luft bal­lon. Det er even­ty ret – at svæ­ve hen over jor­den, ik­ke hø­je­re el­ler hur­ti­ge­re, end man sta­dig kan føl­ge med, og mær­ke vin­den og hø­re fug­le­ne.

Ro­en, na­tu­ren og Aar­hus. ’ Fran­ces’ med Jes­si­ca Lange fra 1982, ’ The Pi­a­no’ med Har­vey Kei­tel fra 1993 og ’ Li­fe of Pie’ fra 2012.

Fo­to: Pe­ter Clau­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.