KRI­GE­REN

BT - - SØNDAG - TEKST

Sla­get ram­mer rent på si­den af ho­ve­d­et. Met­te Fre­de­rik­sen fal­der ned fra sin stol og lan­der på gul­vet. Stil­he­den over­ta­ger på By­pl­an­ve­jens Skole i Aal­borg, hvor spi­se­frik­var­te­ret er i gang i be­gyn­del­sen af 90er­ne. Men kun et kort øje­blik. En­gels­klæ­re­ren træk­ker vej­ret dybt, så han rå­ben­de kan for­lan­ge svar på, hvad i al­ver­den det er, te­e­na­gek­næg­ten la­ver. Så langt når han ba­re al­drig.

For­in­den rej­ser Met­te Fre­de­rik­sen sig op og ban­ker en knyt­tet næ­ve i ka­te­de­ret for­an den over­ra­ske­de læ­rer.

» Pal­le, din idi­ot. Så­dan no­get kan du sgu da ik­ke si­ge til ham. En­hver ved jo, at han ik­ke kan for­stå det, « rå­ber hun, mens smer­ten fra sla­get sta­dig må bre­de sig som en var­me i an­sig­tet.

I dag for­tæl­ler en­gels­klæ­re­ren Pal­le Anesen hi­sto­ri­en til al­le, der gi­der lyt­te. Om sko­lepi­gen, der ik­ke slog tilbage på sin klas­se­kam­me­rat. Ham der be­gynd­te. I ste­det ret­te­de hun vre­den mod læ­re­ren, der i hen­des øj­ne var den vir­ke­li­ge år­sag til pro­ble­met.

Klas­se­kam­me­ra­ten med ind­van­drer­bag­grund hav­de ka­stet sin kær­lig­hed på Met­te Fre­de­rik­sen. Fo­rel­sket, men klod­set gav han hen­de al sin op­mærk­som­hed. Han skub­be­de, prik­ke­de, stjal hen­des mad og op­før­te sig i det he­le ta­get ‘ pis­seir­ri­te­ren­de’, hu­sker Pal­le Anesen.

Det for­styr­ren­de kur­ma­ge­ri valg­te læ­re­ren at på­ta­le med en vit­tig­hed om ste­nal­de­ren. Han spurg­te den sma­sk­fo­rel­ske­de te­e­na­ger, hvor­for han ik­ke ba­re gok­ke­de hen­de i nød­den og slæb­te hen­de hjem i hu­len.

Straks eft er blev Met­te Fre­de­rik­sen slå­et i gul­vet.

Han op­fat­te­de det helt bog­sta­ve­ligt. Sla­get var vej­en til Met­te Fre­de­rik­sens hjer­te. I hen­des øj­ne var han der­for uskyl­dig.

Frygt­løs

Epi­so­den fra By­pl­an­ve­jens Skole ind­kaps­ler på man­ge må­der es­sen­sen af Met­te Fre­de­rik­sen. For ta­ler man med ven­ner, be­kend­te, læ­re­re og po­li­ti­ske kol­le­ger, så er det da og­så ord som ‘ om­sorg’, ‘ ret­fær­dig­heds­sans’, ‘ frygt­løs­hed’ og ‘ tem­pe­ra­ments­fuld’, der går igen, når de skal be­skri­ve den nye for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

De for­tæl­ler og­så om et ‘ in­dre kom­pas’ og en ‘ ur­kraft ’, der al­tid vi­ser hen­de vej. Næ­sten al­tid den rig­ti­ge. At hun går eft er sa­gen og ik­ke man­den. Dét, som dri­ver hen­de, er ‘ en dybt for­ank­ret so­ci­al in­dig­na­tion’ og ‘ om­sorg for sam­fun­dets sva­ge­ste’. Dem på kan­ten af sam­fun­det, som hun bl. a. gik i klas­se med i Aal­borg.

Hun ejer og­så den af­gø­ren­de bruta­li­tet og snar­rå­dig­hed, som skal til, hvis man vil nå si­ne mål og skil­le sig ud som ene­ren i en el­lers yderst ta­lent­fuld ge­ne­ra­tion af ung­doms­po­li­ti­ke­re.

Den 69- åri­ge Mo­gens Lyk­ke­toft , for­mand for Fol­ke­tin­get samt for FNs Ge­ne­ral­for­sam­ling og fh v. par­ti­le­der, har le­vet et helt liv i par­ti­et. Go­de som dår­li­ge ti­der, når fl øje kæm­pe­de for hårdt om mag­ten.

» Vi er al­le helt sik­re på, at Met­te er den rig­ti­ge for­mand. «

Kron­prin­ses­sen, blev hun da og­så hur­tigt døbt. Num­mer to eft er Thor­ning. En ti­tel som bå­de Ni­co­lai Wam­men og Ni­ck Hæk­kerup un­der­vejs el­lers og­så rak­te ud eft er, men re­elt var de chan­ce­lø­se.

Fak­tisk er tro­en på Met­te Fre­de­rik­sen så fast, så man dybt ind i par­ti­et drøm­mer om en ny stor­heds­tid.

» Jeg tror, at hun har for­ud­sæt­nin­ger­ne for at bli­ve en ny Stau­ning el­ler Svend Auken for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, « si­ger Bjar­ne Laust­sen, man­ge­årigt so­ci­al­de­mo­kra­tisk fol­ke­tings­med­lem:

» Hun kan træk­ke væl­ge­re tilbage fra bå­de ven­stre­fl øj­en og høj­re­fl øj­en, og jeg er sik­ker på, at hun brin­ger os tilbage på den stør­rel­se, vi hav­de un­der Svend Auken, hvor vi lå på 71 man­da­ter. «

En tung arv at løft e

Thor­vald Stau­ning. Den før­ste so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske stats­mi­ni­ster. Man­den, der sam­men med den ra­di­ka­le uden­rigs­mi­ni­ster Pe­ter Munch sty­re­de Dan­mark fri af klip­per­ne i 30er­nes kri­se­år med enorm ar­bejds­løs­hed. Un­der det be­røm­te slo­gan ‘ Stau­ning el­ler ka­os’ fi k han næ­sten halv­de­len af stem­mer­ne – 46 pct. – i 1935. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes til da­to bed­ste val­gre­sul­tat.

’ Met­te Fre­de­rik­sen el­ler ka­os’. Det kan man kal­de et so­lidt ryg­stød. El­ler en tung, umu­lig arv at løft e.

Fort­sæt­ter si­de 6

Al­le­re­de om nat­ten ef­ter fol­ke­tings­val­get den 18. ju­ni stod det klart, at Met­te Fre­de­rik­sen vil over­ta­ge le­del­sen af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ef­ter Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Her er de to til ho­ved­be­sty­rel­ses­mø­de et par da­ge se­ne­re. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.