’’

BT - - SØNDAG - Bjar­ne Laust­sen, fol­ke­tings­med­lem ( S)

For mis­for­stå en­de­lig ik­ke. Met­te Fre­de­rik­sen er og­så et magt­men­ne­ske og ræk­ker ger­ne ud eft er ind­fl ydel­sen. Men når hun, der er blandt de skar­pe­ste po­li­ti­ske de­bat­tø­rer, har få­et det, som hun ger­ne vil ha­ve det, så bli­ver hun ved for­hand­lings­bor­det. Så hu­sker hun og­så dem ‘ som tab­te’ – de skal og­så ha­ve no­get med der­fra. Om ik­ke an­det nog­le smil el­ler et klap på skul­de­ren. Det har for­vand­let man­ge fj en­der til ven­ner.

Fra et kom­mu­nalt fol­ke­sko­le­gulv til Fal­ko­ner Cen­tret. I dag afh ol­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ek­stra­or­di­nær kon­gres på Fal­ko­ner Al­lé i det cen­tra­le København. Ene­ste punkt på da­gens dags­or­den er val­get af ny for­mand eft er Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Ho­ved­be­sty­rel­sen har enstem­migt indstil­let Met­te Fre­de­rik­sen, så sel­ve kårin­gen er blot en for­ma­li­tet. Det er lang tid si­den, at et so­ci­al­de­mo­kra­tisk for­mands­skift e er ble­vet gen­nem­ført så fre­de­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.