’’

BT - - SØNDAG -

Om aft enen, når Ace of Ba­se pum­pe­de ud af højt­ta­ler­ne og øl­le­ne kom på bor­det, var Met­te Fre­de­rik­sen og­så med. Hun var sjæl­dent ret be­ru­set, for hun har det bedst med at be­hol­de kon­trol­len. Til gen­gæld var hun langt­fra den før­ste, der gik i seng. Hjem­me i Aal­borg el­ske­de hun de tid­li­ge mor­gen­ti­mers gå­tur hjem fra by­ens be­røm­te værts­huskvar­ter, Jom­fru Ane Ga­de.

Når man ta­ler med dem, der var tæt på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes nye for­mand i DSU- ti­den, bru­ger fl ere ord som ‘ in­dre kom­pas’, ‘ so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske vær­di­er’ og ‘ in­dig­na­tio­nen’ som grun­den til, at det net­op var hen­de, der steg op fra kul­det af ung­doms­po­li­ti­ke­re.

Klas­sen var i op­rør

Hun har en ind­byg­get ev­ne til at træff e den be­slut­ning, der sen­der hen­de i den rig­ti­ge ret­ning. Og­så selv om det er via øre­tæ­ver­nes hol­de­plads.

Den for­hen­væ­ren­de vi­ce­rek­tor fra Aal­borg­hus Gym­na­si­um hu­sker en epi­so­de fra 3. g. En elev fra Met­te Fre­de­rik­sens klas­se var mod­sat­te stand­punkt: » Jeg hu­sker det me­get ty­de­ligt. Eft er hun hav­de tænkt sig lidt om, sag­de hun ‘ Ja­men, for fan­den – true med vold. Det kan man da ik­ke på en skole’, « be­ret­ter Sø­ren Hinds­holm.

Han hu­sker sær­ligt sin gam­le elev for at væ­re ‘ mo­dig, vel­ta­len­de og med et stort en­ga­ge­ment’. Det brug­te hun blandt an­det på Ope­ra­tion Dags­værk og nød­hjælpspro­jek­ter i Afri­ka.

Ida Fe­li­ne kom i pri­vatsko­le

Det in­dre kom­pas har dog og­så sendt Met­te Fre­de­rik­sen på af­ve­je. Som for ek­sem­pel da hun í 2010 bul­dre­de mod for­æl­dre, der sat­te børn i pri­vatsko­le. Se­ne­re meld­te hun selv sin første­fød­te, Ida Fe­li­ne fra de­cem­ber 2002, i frisko­le. ‘ Li­vet ind­hen­te­de mig dér’, for­tal­te hun se­ne­re om en af kar­ri­e­rens før­ste ‘ møgs­a­ger’.

Eft er stu­den­ter­fester­ne, hvor man køb­te brunsvi­ger ved ba­ge­ren på vej hjem, rej­ste hun til Ke­nya med en kæ­re­ste. Det afri­kan­ske kon­ti­nent har al­tid be­ty­det me­get for hen­de. I DSU blev hun kendt som ‘ Afri­kas dron­ning’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.