’’

BT - - SØNDAG -

Det var en fa­con, der skab­te mod­stand. Året eft er op­fandt Ek­stra Bla­dets da­væ­ren­de che­fre­dak­tør Bent Fal­bert det øge­navn, der sta­dig klæ­ber. ‘ Skri­ge­skin­ken’, kald­te han hen­de. ’ Når hun slår øj­ne­ne op om mor­ge­nen hjem­me på Sol­brin­ken 1.200 me­ter fra Bal­lerup Ri­de­klub, spej­der hun om­gå­en­de eft er en ølkas­se, hvor­fra hun kan hol­de da­gens 1. ma­jta­le. Mun­den pas­ser næ­sten sig selv,’ skrev han den­gang. I dag står Bent Fal­bert ved sin kom­men­tar. » Jeg tror, at be­skri­vel­sen ram­te me­get godt den­gang, hvor hun jo og­så var en lidt me­re fyl­dig land­hus­mor. Men nu har hun ret­tet sig. Hun gjor­de det gan­ske godt som bå­de beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster og som ju­stits­mi­ni­ster, sy­nes jeg. Hun skal nok bli­ve en rig­tig god for­mand, « si­ger Bent Fal­bert.

Og hus­mor i Bal­lerup er hun i hvert fald ik­ke læn­ge­re. Met­te Fre­de­rik­sen blev i 2014 skilt fra sin mand, kom­mu­ni­ka­tions­chef Erik Harr. Par­ret har to børn sam­men. I dag dan­ner hun par med fo­to­graf Bo Teng­berg.

Upo­pu­læ­re re­for­mer

Da Hel­le Thor­ning- Sch­midt over­tog re­ge­rings­mag­ten i 2011, blev Met­te Fre­de­rik­sen ud­nævnt til be­skæft igel­ses­mi­ni­ster. Det var en uri­a­spost, hvor hun skul­le fø­re re­ge­rin­gen helskin­det gen­nem im­ple­men­te­rin­gen af de mest upo­pu­læ­re re­for­mer over­ho­ve­det, nem­lig dag­pen­ge­pro­ble­ma­tik­ken, eft er­løns­re­for­men og en re­form af kon­tant­hjælps- og før­tids­pen­sions­om­rå­det.

Thor­ning kæm­pe­de mod be­skyld­nin­ger om løft ebrud og styrt­dyk­ke­de selv i po­pu­la­ri­tets­må­lin­ger­ne. Men Met­te Fre­de­rik­sen ar­bej­de­de støt og ro­ligt med at ska­be al­li­an­cer og ind­drog bå­de fag­be­væ­gel­se og re­præ­sen­tan­ter fra de po­li­ti­ske par­ti­er i sit ar­bej­de. Ven­stres fi nansord­fø­rer Pe­ter Chri­sten­sen blev oft e ind­kaldt til så­kaldt ’ hu­le­mø­der’ med be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ren.

» Hun er en af de mi­ni­stre, som jeg har haft nem­mest ved at la­ve aft aler med. Hun har et godt blik for, at al­le skal ha­ve no­get med fra for­hand­lings­bor­det. Man kan og­så mær­ke men­ne­sket Met­te, når man for­hand­ler, « si­ger ‘ PC’ til Al­tin­get.

‘ Men­ne­sket Met­te’ fi k em­beds­mæn­de­ne at mær­ke, da Hel­le Thor­ning- Sch­midt i eft er­å­ret vor­li­ge fol­der mod ta­ler­sto­len og sin for­mand. Da or­de­ne faldt, blin­ke­de hun en en­kelt gang.

Den aft en på Chri­sti­ans­borg kun­ne de til­ste­de­væ­ren­de so­ci­al­de­mo­kra­ter kun pe­ge på én mu­lig arv­ta­ger. Tid­li­ge­re har og­så Ni­ck Hæk­kerup og Ni­co­lai Wam­men væ­ret em­ner, men mens S hav­de re­ge­rings­mag­ten, løb hun fra dem.

Blandt an­det ba­se­ret på en stra­te­gisk al­li­an­ce med Hen­rik Sass Lar­sen fra par­tiets høj­re­fl øj, da han kom tilbage som grup­pe­for­mand i 2012. Beg­ge var de ar­ge mod­stan­de­re af at sæn­ke sel­skabs­skat­ten. Lang­somt op­byg­ge­de de to et for­tro­ligt for­hold og sam­le­de fl øje­ne i par­ti­et.

På ven­stre­fl øj­en pe­ger Bjar­ne Laust­sen på det sam­me, som DSU’er­ne fra for­ti­den. Ev­nen til at dan­ne net­værk. Hun ræk­ker ud ef­ter mag­ten, men har og­så et blik for dem, der sid­der tom­hæn­de­de tilbage. Hun kan væ­re brutal, når det gæl­der, men har char­men til at blø­de en si­tu­a­tion op.

» Met­te er god til al­li­an­cer. Hun er ik­ke ’ vin­de­ren, der ta­ger det he­le’. Hun tror på fæl­les­ska­bet og på, at det hed­der ’ vi kan’ i ste­det for ’ jeg kan’, « si­ger Bjar­ne Laust­sen.

Når Met­te Fre­de­rik­sen i dag træ­der ud af Fal­ko­ner Cen­tret som nyvalgt S- for­mand, tror og­så Mo­gens Lyk­ke­toft på, at hun kan bli­ve par­tiets nye Svend Auken. El­ler må­ske end­da Thor­vald Stau­ning.

» Det me­ner jeg be­stemt, at hun har al­le mu­lig­he­der for. Hun har dybe rød­der i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, bå­de fa­mi­lie­mæs­sigt og gen­nem ak­tiv tje­ne­ste i par­ti­et. Hun er en af dem, som er al­ler­bedst til at for­mid­le de fø­lel­ser og hold­nin­ger, som So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne al­tid bør re­præ­sen­te­re. Sam­ti­dig har hun som bå­de be­skæft igel­ses­mi­ni­ster og ju­stits­mi­ni­ster haft lej­lig­hed til at vi­se, at hun og­så me­strer det po­li­ti­ske og le­del­ses­mæs­si­ge hånd­værk, « si­ger Mo­gens Lyk­ke­toft .

Man­ge år eft er fol­ke­sko­lens fo­rel­ske­de knyt­næ­ve mød­te en­gels­klæ­rer Pal­le Anesen en vok­sen Met­te Fre­de­rik­sen i Aal­borg. Hun skub­be­de rundt på en bar­ne­vogn, men epi­so­den fra 90er­ne var langt­fra glemt.

» Hun pe­ge­de på sin næ­se og sag­de ‘ Pal­le, det er din skyld, at min næ­se er lidt skæv i dag’. Om det pas­ser, ved jeg ik­ke. Men hun gri­ne­de, da hun sag­de det, « si­ger Pal­le Anesen og ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.